Zangavond Passie en Pasen….

Op verschillende plaatsen in de gemeente Buren hingen kleurrijke flyers voor de ramen en bij of in de plaatselijke kerken, bij menigeen trokken ze de aandacht, zelfs de toeristen waren nieuwsgierig wat dit nu wel betekende. In de kleuren van de zeven kerkelijke Gemeenten die samen de Streekgemeente Tussen Lek en Linge vormen was dit een uitnodiging om een Zangavond bij te wonen in de St.Catharinakerk te Asch op 2 april jl. Op het pamflet stond dat het een selectie van liederen uit het nieuwe Liedboek zou worden en die ook nog eens betrekking zouden hebben op Passie en Pasen.

Het inmiddels bekende Streekkoor ‘Zingen tussen Lek en Linge’ zou hun medewerking verlenen en er werd ook de mogelijkheid geboden om tijdens de samenzang zelf mee te zingen en/of mee te oefenen. Het koor stond, net als de vorige zangavonden, o.l.v. de dirigente Elien Lammers en het mooie Maarschalkerweerd-orgel werd deze keer bespeeld door organiste Engelien Kraal.

Het nieuwe Liedboek heeft geen nadere uitleg meer nodig, de meer dan duizend liederen die er nu instaan bieden veel meer mogelijkheden om een samenzang in allerlei samenstellingen te laten horen. Het koor liet deze avond een scala van mogelijkheden horen en zoals altijd gepresenteerd en de uitleg ervan door dirigente Elien. Het repertoire dat ten gehore werd gebracht was ingedeeld in de diverse perioden die toewerken, of moeten we praten over toeleven..!..naar Pasen. De Kerk begint deze periode altijd in de 40-dagentijd en Aswoensdag, daarna werkt men toe naar Palmpasen, dan komt de periode van de Stille Week met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de hoogtepunten de Paaswake en als het ultieme Pasen.

De avond werd geopend door ds. Machteld de Mik-van der Waal, predikante van de Gemeente Erichem en Asch, maar ook zij heeft gewoon liefde voor het zingen en is dus ook lid van het koor en deze avond tevens fungerend als altstem in het koor. Het koor volgde ook de perioden voorafgaand aan Pasen. Ze openden met lied 560 ‘Hij ging de weg zo eenzaam’, een mooi in alle rust gezongen lied dat de inhoud goed verkondigde. Een duidelijk begin van de 40-dagen tijd. Kijk maar eens in het liedboek en laat de woorden maar eens op je inwerken!

Daarna kwam er een z.g. antifoon die volop in het nieuwe Liedboek staan. Een antifoon is een vers dat gezongen wordt als inleiding  op en ter afsluiting van een psalm. Na één keer voorzingen van deze antifoon door het koor deden de aanwezigen mee of het een gewoonte was om dit lied iedere dag te zingen, dat was een goede start…

Het lied 540, een afwisseling van samenzang, vrouwen- en mannenstemmen, met tekst van de dichter en theoloog Willem Barnard gaf de overgang aan naar Palmpasen. Hoera, het zou feest worden. Jezus deed zijn intocht in Jeruzalem, er werd met palmtakken gezwaaid, juist in deze dagen worden wij door Jezus uitgenodigd om met Hem naar Jeruzalem te gaan. Daar worden wij door Jezus en zijn vrienden aan tafel genodigd,  maar zoals we weten zou alles heel anders gaan verlopen. Lied 551 en 555 geven de prachtige sfeer aan van Palmpasen, lied 551 ‘Hosanna, Hosanna’ is een mooi lied voor de Palmzondag. Het lied kan in twee groepen worden gezongen, het koor bracht dit met de mogelijkheid met een solist, er zijn een paar strofen dat als een echo zijn bedoeld, de partij van de echo-solist werd vertolkt door Walter Meulenbeek. Lied 555 werd een feest, de titel draagt dan ook de naam ‘Dans en zing: Hosanna voor de koning’, het koor, onder aanvoering van dirigente Elien ging inderdaad dansend en zingend met allerlei rammel-instrumentjes en trommels door de kerk.

Hierna kwam een geheel andere periode aan bod. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake. De liederen worden sonoor van klanken en woorden, een vertolking van de angst voor het onbekende, de angst voor de toekomst maar ook de verslagenheid bij de Christenen. Lied 583 vertolkt zeer goed de periode waarin alles zich voltrok: ‘Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog’. Ook hier weer een antifoon in lied 399 ‘Brood van leven..’ wijn van vreugde, leer ons loven, geef ons vrede.

Het is Paastriduüm of Triduüm Sacrum geworden, de periode die begint met Witte Donderdag en loopt tot de Paaszondag. In deze periode wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus herdacht. Ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken deel uit van het Paastriduüm. Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn Apostelen herdacht. Mooi gedragen liederen met in lied 578 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’ een prachtige partij voor de tenor-stemmen. Het kan in de diensten uiteraard unisono, meerstemmig of in wisselzang worden gezongen, een uitdaging voor de komende vieringen.

De donkere periode werd beëindigd door het zingen van lied 600 ‘Licht, ontstoken aan het donker’, Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood. Dit werd door het koor geëerd met Lied 368f, het is een acclamatie voor de paastijd ‘God van leven en licht’, een nieuwe periode, een nieuw leven is aangebroken. 

Het laatste lied dat werd gebracht op deze zangavond was lied 643 ‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan, maakt de nacht tot morgen..’, het werd door allen, de koorleden en de aanwezigen staande vertolkt.

Er kwam een einde aan een mooi zangavond, een ieder van de aanwezigen had, volgens de reacties, genoten van het meezingen en het aanleren van nieuwe liederen.  Het slotwoord was voor ds. Gea van der Velde, predikante van Rijswijk. Zij vertolkte met haar woorden de gehele Streekgemeente, de dirigente Elien Lammers en de organiste Engelien Kraal werden met bloemen dank gebracht, het koor werd bedankt voor hun medewerking en er werd aangegeven door ds. Gea van der Velde dat deze avonden met zingen uit het Nieuwe Liedboek een vervolg zouden krijgen. Het Nieuwe Liedboek houdt nog veel meer muzikale geheimen verborgen. Een mooie uitdaging voor het Streekkoor ‘Zingen tussen Lek en Linge’ en dirigente Elien Lammers om dit te ontrafelen.

C.J. de Jongh/april 2014  

Arja van der Heiden-Beekman, 62 jaar,

In Memoriam. Op 17 juli heeft ons koorlid Arja de strijd moeten opgeven. Ze wilde nog zo graag leven en oma worden, maar haar lichaam kon niet meer. Ze is 62 jaar geworden. Wat zullen we haar missen. Ze zat altijd vol plannen. En dat bleef bij Arja niet bij plannen alleen. Ze zorgde er ook voor dat ze werkelijkheid werden, Zo was ze samen met Dick Grendel de drijvende kracht achter de Lambertusmarkt en de Torentocht. Ze ontplooide van allerlei activiteiten voor de Agatha Kapel. Ze had een belangrijke taak in de organisatie van de kerkbalans. Ze was jarenlang vrijwilligster bij 's Heerenloo en sprak met veel liefde over de mensen met wie zij werkte. We zullen haar persoon missen, haar energie, haar vuur. Anderhalf jaar geleden werd ontdekt dat ze iets aan de lever had. Pas veel later werd duidelijk dat het een zeer zeldzame ziekte was die de leverfunctie sterk aantastte. Samen met het ziekenhuis in Rotteram vocht ze om voor transplantatie in aanmerking te komen. Een race tegen de klok. Geen idee dat het zo snel zou kunnen gaan! Twee dagen voor zij stierf is ze oma geworden, ze  wist ook dat haar dochter in verwachting was. Op de uitvaart hebben we twee lichtjes aangestoken voor het leven dat verder gaat. We hebben gelezen over de liefde van God die sterker is dan de dood. Dood waar is je overwinning? Christus staat borg voor ons leven.  ''Zingen tussen Lek en Linge'', waar Arja ook in zong, verzorgde de zang, met tot slot het lied: "Ga met God want Hij zal met je zijn''. Dat bidden we ook toe aan allen die naast en achter haar stonden.

Ds. Everdien Hagen.

In 2014 verleenden wij onze medewerking aan meerdere diensten, bijv.

In de z.g. Stille week, de week voor Pasen, werkte het koor mee aan de dienst op Witte Donderdag 17 april en Stille Zaterdag ofwel de Paaswake op 19 april. 

Voor Witte Donderdag werd door het koor voor de Dienst van de Tafel, het Tafelgebed, 'Gij die de stomgeslagen mond verstaat' ingestudeerd en gezongen, tijdens het delen van brood en wijn werd een lied gezongen dat ook werd uitgevoerd op de Wereldraad van Kerken in 2013, 'Until all are fed' van Bryan Field mcFarland. Zie daarvoor de diashow van de repetities op deze pagina ...

Het eerste halfjaar van 2014 werd afgesloten in de dienst van 29 juni in de St.Lambertuskerk van Kerk-Avezaath. Ook wij, als Streekkoor Zingen tussen Lek en Linge, werkten aan deze dienst mee. Al zingend kwam het koor binnengelopen met het lied Laudate Omnes Gentes.

 

 16 November was - naast de gebruikelijke ere-dienst op zondag - ook een dienst ter gelegenheid en ere van het 25-jarig predikants-jubileum van predikant Everdien Hagen. Deze viering droeg de naam van ''Dragen en gedragen worden'. Het werd een drukbezochte dienst die begeleid werd op het orgel door Ton Lammers en op klarinet door Margo van der Eng en deze keer een Gelegenheidskoor o.l.v. Elien Lammers. Het was geen bijzondere of aparte liturgie, het was immers ook een normale zondagse ere-dienst, maar de liturgie vermeldde enkele liederen die op een mooie wijze door het grote gelegenheidskoor werden vertolkt. Zo zongen wij het Kyriegebed, dat werd beantwoord met het zingen van lied 301K, 'Kyrie-e-leison en lied 844, 'May we see Christ's loving face. May we be an icon of his Grace'. Met veel muzikaal gevoel bracht Margo van der Eng een mooi klarinet concert ten gehore.    

Reeds maanden tevoren werden wij door Elien als koorleden gevraagd, om alle zeilen in de komende periode bij te zetten, omdat er na de ere-dienst nog een feestelijk tintje zou worden gegeven aan het jubileum van predikant Everdien. Er was uiteraard een werkgroep opgericht om één en ander in goede banen te leiden en één van de plannen was om een gelegenheidskoor in te richten in samenwerking met koorleden van de gemeenten waar Everdien in het verleden was voorgegaan t.w. in de stadswijk Laak in Den Haag en Uitgeest/Akersloot (NH).

Zij wierp zichzelf op om de muzikale contacten te onderhouden want het was belangrijk om samen op één muzikale lijn te zitten. Het zou een groot koor gaan worden en voor een ieder wellicht vreemd om met zoveel stemmen te gaan zingen. Het idee was ook geboren om een 'feestlied' voor haar te gaan schrijven. Er werd een melodie geselcteerd en de tekst erbij geschreven. Het uiteindelijke resultaat kan een ieder hieronder lezen.

Al vrij vroeg op deze zondagochtend kwamen wij bij elkaar en van lieverlee druppelden de koorleden uit het Haagse en het Noord-Hollandse binnen. Zij hadden reeds de nodige tijd met hun reis doorgebracht en werden een warm welkom geheten. Er was niet veel gelegenheid voor persoonlijke plichtplegingen want de gezamelijke repetitie voor deze dienst stond op het programma. Het liep direct geweldig .. ! .. complimentjes aan allen ... overduidelijk dat er hard en op de juiste wijze op de verschillende plaatsen was gereperteerd ... het was één groot koor van stemmen geworden .. !  

Na het slotlied 416 'Ga met God .. ' en de zegen werd men verzocht om weer even te gaan zitten. Nu was het tijd geworden om Everdien in het zonnetje te zetten en een exemplaar van het feestlied werd aan haar uitgereikt en het koor zette uit volle borst het lied in. Na enkele strofen werden de woorden en de noten duidelijk en een ieder zette in. Het feestlied werd meerdere keren gezongen en daarna kwam het meer officiële gedeelte. Gelukwensen en felicitaties van de kerkenraad en diaconie, de Streekgemeente Tussen Lek en Linge, haar 'oude gemeenten' de stadswijk Laak/den Haag en Uitgeest/Akersloot.

Hierna nam de werkgroep het stokje weer over en bood haar een geschenk aan: een envelop met inhoud om een neiuwe toga aan te schaffen. Om haar alvast een voorproefje te geven werd in een 'modeshow' getoond welke mogelijkheden daartoe werden geboden. Dit werd onder veel plezier, gelach en applaus ontvangen. Tot slot van deze drukke ochtend was er aan een ieder de gelegenheid om haar de hand te schudden en al het persoonlijke toe te wensen wat er in de harten leefde.      

 

Feestlied voor Everdien ... 

Melodie: Een land om van te dromen

In een tijd dat kerken leeg gaan lopen

Komt een jonge vrouw in Leids verzet.

Brood en haring houdt haar ogen open

Eerste stap als predikant gezet.

 

Refrein:

Everdien die leidt al vele jaren

Onze kudde door het Flipjesland.

Wijze woorden zijn voor haar als garen

Dat ze met ons weeft tot hechte band.

 

2. Zij weet jong en oud echt te verbinden

    Door de Geest die voelbaar wordt door haar.

    Een geluk dat wij haar mochten vinden

    En die Geest die houdt ons bij elkaar.

 

Refrein

3. Aan de kerk heb jij je hart gegeven

   Ziel en zaligheid stop jij er in.

   Liefde, hoop, geloof: dat is je leven,

   Zo gaan wij gesterkt de wereld in.

 

Refrein

 

4.Dat de toekomst jou nog lang mag dragen

    In je werk en eigen huis en haard.

   Dat Gods Zegen jou nog vele dagen

   Voor dit mooie werk bij ons bewaart.

Refrein

 

Dank je wel lieve mensen ! 

Wat een prachtige dag is het geworden, 16 november 2014. Wat hebben we veel mogen ontvangen. De aanwezigheid van zoveel mensen uit allerlei delen van ons leven bij elkaar in de kerk. Een liturgisch bloemstuk, een feestlied, een togaparade, een prachtig en machtig koor van stemmen, hartelijke woorden, geestige  toespraken en zelfs nog allerlei cadeautjes, bloemen, fijngevoelige briefjes en heel veel kaarten. 's Avonds de verstilling in het Avonduur met de ontroerende muziek van Henk en Connie de Dreu. Vele uren van voorbereiding, regelwerk en organisatie hebben deze feestelijke dag mogelijk gemaakt. We zijn heel dankbaar dat jullie met ons deze kwart eeuw hebben willen meevieren. Zo vieren we te midden van alle zorg en strijd dichtbij en ver weg het leven dat ons gegeven is. Nu gaan we de adventstijd in en richting kerst. Het koor zong een Engels Lied, dat in vertaling ongeveer zo is; dat we het liefdevolle gezicht van Christus mogen zien en een afspiegeling van zijn genade mogen zijn.  

Mede namens Jacqueline Kat, ds. Everdien Hagen. 

 

Zie de diashow die een impressie geeft van het, voor deze gelegenheid gevormde extra grote koor, een zeer gemotiveerde dirigente Elien Lammers, die naast het grote koor ook de talrijk opgekomen gemeente leden, in de juiste maten moest zien te houden, en de toga-show.     

 

Een week later op 23 november werkten we mee aan de viering van Zondag Voleinding 2014 in de Agatha-Capel in Kapel-Avezaath. Een zeer plechtig moment wordt het als de predikant begint met de woorden 'We noemen de namen van wie gestorven zijn'. Kaarsen worden ontstoken aan de Paaskaars omdat we onze dierbaren door de dood heen in onze liefde geborgen mogen weten. Witte rozen worden naar voren gebracht door de nabestaanden, omdat de herinnering aan wie zij voor ons waren in ons voortleeft. Het koor zong hierbij de zeer toepasselijke titel van het lied 'Zuivere vlam, verdrijf met je licht, de schaduw van de dood ...

''Time Flies'' schreef dirigente Elien Lammers aan de koorleden toen de in te studeren liederen bekend werden voor de Kerstnachtdienst 2014 in Kapel Avezaath. Het lopend en zingend binnenkomen zoals op 29 juni j.l., was bij de organisatie in goede aarde gevallen, want al lopend en zingend, begeleid door het orgelspel van Henk de Dreu, kwam het koor binnen, nu met het Taizé lied Ubi Caritas et amor, Deus ibi est, 'Waar vriendschap woont en liefde, daar is God'.

Het werd een prachtige en feestelijke avond zoals het behoort te zijn bij een geboortefeest, mede opgeluisterd door Marianne Beunke op dwarsfluit en Dick Hitman op trompet werd naast de samenzang van de bekende Kerstliederen door het koor het Kyriegebed beantwoord met een gezongen Russisch Kyrie.            

 

 

                  

2014 - Stefanuskerk - Zoelen