Oktober 2017 Maria- en Luthermaand

Op 15 oktober zongen we in het Zorgcentrum Beatrix in Culemborg een Mariaviering. Voorganger was Louis Sibbald. Hij had mooie liederen uitgekozen, w.o. het Maria Magnificat dat hij in de Gotteslob bundel uit Aken had gevonden. Hij declameerde de coupletten en wij zongen het refrein: Magnificat anima mea Dominum (Verheerlijk God's Geest). 

Marjo maakte een opname waarin ook de tekst te horen is. Zie hieronder. 

Ook zongen we het prachtige Kyrie Eleison, gemaakt door Dinah Reindorf (NLB 301j). 

Naast het Eert God zongen we ook nog Alles wat adem heeft love de Heer (psalm 150), de gezongen geloofsbelijdenis op de melodie van Wat de toekomst brengen moge en het Verdoofd en schamper van gemis. Tijdens de collecte zongen we Ga maar gerust op de tekst van Sytze de Vries. Die opname is niet vlekkeloss gegaan, dat doen we vast nog wel eens. 

Na het slotlied Wie in de schaduw Gods mag leven en de zegen zongen we elkaar de zegen toe: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416). 

Een mooie viering was ten einde. 

Magnificat anima mea Dominum

Magnificat

Kyrie Eleison (NlB 301j)

Kyrie 301j

500 jaar Reformatie

Op 31 oktober 2017 herdachten we dat 500 jaar geleden Maarten Luther als monnik zijn 95 stellingen op de kerkdeur sloeg. Een normale manier van aankondigen in die tijd, maar wel een met grote gevolgen voor de kerk. Op 29 oktober 2017 zongen we in de Lutherviering in Kapel-Avezaath  en op Hervormingsdag op de Streekgemeente-avond in Zoelen.

Natuurlijk hadden we zoveel mogelijk liederen uitgekozen die door Luther voorzien zijn van tekst - en misschien wel van melodie, maar dat is niet bekend. Zo zongen we het alom bekende Een vaste burcht is onze God (lied 898 NLB) op een melodie uit 1938, op hele noten. Daarna ritmisch - begeleid door blokfluit en trommel - zoals het in de 16e eeuw op bv. de markt geklonken moet hebben. Een leuke uitdaging. 

De opnames zijn tijdens de repetities vooraf gemaakt. Tijdens de viering ging het allemaal  nog beter, maar het geeft een aardige indruk.  

Op de Streekgemeente-avond zongen we deze versies van Een vaste burcht ook. En het Lutherlied dat speciaal geschreven was door Andries Govaart en Jac Horde. 

Als afsluiting zongen we lied 414, een zegenbede op een 9e eeuwse Gregoriaanse melodie, door Luther van een tekst voorzien. Op 29 oktober zongen we de Nederlandse tekst van Wonno Bleij en op 31 oktober de originele tekst 'auf Deutsch': Verlei uns Frieden, genadichlich...

Een stuk wijzer van alle informatie die we kregen van alle voorgangers en lekker gezongen hebbend, togen we tevreden naar huis. 

Een vaste burcht is onze God, oude melodie en tekst

Een vaste burcht, op de melodie en op hele noten uit 1938.

Een vast burcht ritmisch gezongen

Een vast burcht, ritmisch gezongen tijdens de repetitie, met Adrie en Miep op fluit en Ed op de trommel. Melodie stamt uit Wittenberg, 1533.

Verleih uns Frieden (lied 414 NLB)

Lied 414 (NLB) auf Deutsch, opname tijdens de repetitie gemaakt.

Gedachtenisviering 22 november 2017 Culemborg

Op 22 november 2017 zongen we de Gedachtenisviering in Zorgcentrum Beatrix te Culemborg. Sandra van Ommering ging als pastor voor. Voor elk van de overledenen werden kaarsen aangestoken, mooie teksten en gedichten gelezen.

Nadat de Paaskaars aangestoken was zongen we Als alles duister is, uit Taize. Na het voorlezen van de namen van de overledenen en het aansteken van een kaars voor iedereen, klonk het Licht dat ons aanstoot in de morgen van Huub Oosterhuis. Daarna zongen we Heer, herinner U de namen, ieder die gestorven is (tekst van Annie Banks). Na de lezing uit Prediker waarin voor alles is een tijd centraal stond- zongen we Ga maar gerust, op een oude Engelse melodie en een tekst geschreven door Sytze de Vries. Wat de toekomst brenge moge werd na de overweging gezongen, waarna we het mooie Bleib mit deiner Gnade bei uns van Jacques Berthier zongen.

Het mooie gedicht Afscheid van Dietrich Bonhoeffer werd door Sandra voorgelezen, zie foto.   

We sloten de viering af met de gezongen zegenbede van Luther: Geef ons genadig, goede God, in de vertaling van Wonno Bleij:

Geef ons genadig, goede God, dat wij nu gaan in vrede.

Geen ander is aan onze zij, een licht, een schild, een God als Gij!

Ga met ons op onze wegen. Amen. 

Een troostrijke viering was ten einde gekomen.

 

 

1ste Advent 2017 in Zoelen

Op 3 december 2017 was het 1ste Advent en mochten we een avondmaalsviering zingen in de Stefanuskerk in Zoelen. Voorgangster was ds. Everdien Hagen. Een mooie kerk waarvan de fundamenten stammen uit de 15e eeuw. 

We startten met lied 24: 4 en 5, 'Gij poorten, hef uw hoofd omhoog.......Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning'. Nadat Ardo Schelling de eerste Adventskaars aangestoken had, bad Everdien het Kyriegebed en de gemeente en het koor antwoordden met lied 301K Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison in afwisseling

Daarna zongen we de eerste twee coupletten van het Projectlied Advent en Kerst dat gemaakt is door Erik Idema op een melodie die Thomas Tallis in de 16e eeuw al maakte en ook gebruikt wordt bij lied 243 (NLB): Jesaja schreef zijn tijd voorbij, zo geeft hij hoop aan jou en mij (Een boek vol verwachting). 

De lezingen waren uit Jesaja 40: 1 - 11 en Mattheus 21: 1 - 9. Na de inspirerende verkondiging door Everdien zongen we de twee coupletten van Lied 442 'Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen'. Dit lied was gelijkertijd bedoeld als voorbereiding op de viering van het avondmaal. 

Als tafelgebed zongen we 'Die naar menselijke gewoonte' dat geschreven is door Huub Oosterhuis en op muziek gezet door Bernard Huijbers. Al ruim 35 jaar oud, maar nog steeds erg actueel en mooi. 

We sloten het avondmaal af met het gezongen gebed:

Brood - hier gedeeld om te leven

voedsel om verder te gaan,

teken van liefde gegeven in ons bestaan

om in Gods naam de weg van Jezus te gaan.

 

Beker gereikt vanuit vreugde,

wijn ingekleurd door de pijn, 

teken dat het Hem verheugde

kwetsbaar te zijn

om in Gods naam de weg ten leven te gaan. 

(de repetitieopname staat hieronder).

De originele tekst en muziek is van John Bell, de vertaling is van Alfred C Bronswijk. 

Als slotlied zongen we van lied 435 (NLB) het vierde couplet: 'Hef op uw hoofden, poorten wijd!'

We gaan op weg naar Kerst, vol verwachting!

Brood - hier gedeeld

Kerstavond 2017 in Kerk-Avezaath

Kerstavond zingen is altijd een leuke uitdaging voor het koor en de dirigente. In samenwerking met Everdien Hagen - de voorgangster - en organist Henk de Dreu wordt het thema vastgesteld en gaan we op zoek naar liederen die daarbij passen. 

Dit jaar was het thema: Wie zoekt zal dwalen..... waarin de Wijzen centraal stonden. Maar uiteraard werd ook het geboorteverhaal van Jezus gelezen. 

We vonden een paar prachtige liederen die bij dit thema pasten. Als eerste het Scandinavische kerstlied 'Mitt hjerte alltid vanker', dat in het Nieuwe Liedboek vertaald is door Ria Borkent en de titel meekreeg 'Ik wandel in gedachten' (lied 480 NLB). Laat nou het schitterende damesensemble Wishful Singing dit ook op hun kerstprogramma hebben staan en Elien's mond viel open toen ze dit een van de zangeressen hoorde zingen. Gelukkig had ze de tablet in de opnamestand staan. Kijk en luister maar eens naar de opname. 

Dat bracht ons op het idee om het eerste couplet ook door solist te laten zingen en we vonden Roos Ferdinandus bereid dat te doen. Hieronder staat de opname van de vooroefening met haar. 

Na het gezamenlijk met de gemeente gezongen lied 444 'Nu daagt het in het oosten' - waarin trompetist Dick Hitman mooi meespeelde - gingen we door met lied 506 'Wij trekken in een lange stoet....' .

Daarna zongen we  is een het Engelenlied: 'Gloria in excelsis Deo, alleluja, et in terra pax hominibus, bonae voluntatis' uit Taize. De vertaling luidt: 'Eer aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft'. Het is een canon die in 4 partijen gezongen kan worden, maar - lekker eigenwijs als we kunnen zijn - zongen we hem in twee partijen met begeleiding van de dwarsfluit die door Marianne Beunke bespeeld werd. En dat kinkt ook veel mooier. Hier is de opname van de repetitie. In de viering was hij ronduit PERFECT. Knap gezongen, lieve mensen!

Ook het lied 'Nu zijt wellekome' (lied 476) met een mooie fluitsolo van Marianne er overheen was erg mooi vierstemmig gezongen door het koor. De fluitsolo was geschreven door Ben Kots in 2001, de vroegere cantor van het koor. 

Na de inspirerende preek van Everdien klonk het lied 'Die eerste Kerst' op de aloude Engelse melodie The first Nowell. Sytze de Vries maakte een eigentijdse vertaling van de Wijzen die perfect paste bij ons thema. 

Bij de gebeden zongen we de gebedsacclamatie 'Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar', geschreven door Huub Oosterhuis en van muziek voorzien door Antoine Oomen. Een prachtige acclamatie. 

We sloten de viering af met de tekst van Everdien:

'Maak licht!

Nu stralen overal de lichten van het kerstkind, geboren in een stal.

Voor wie niet stopt met zoeken naar leven, teer en goed.

Maak licht en zie de toekomst: een mens die liefde doet.'

En lied 477 'Komt allen tezamen' als slotlied, met het liefelijk zacht gezongen 'Komt laten wij aanbidden' sloot het geheel af. 

Welgemoed togen we de nacht in, dwalend en zoekend maar ook met vertrouwen.  

 

 

Mitt hjerte alltid vanker, Wishful Singing

Ik wandel in gedachten door Roos gezongen

Gloria uit Taize