ONZE MEDEWERKING IN 2015....

 

AVONDGEBED IN DE VEERTIGDAGEN

 

St.Joriskerk - Binnenstraat 1 - Erichem

 

Dinsdag 24 Maart 2015 - 19.30 uur - 20.30 uur  -   Avondgebed

 

Op weg naar de Goede Week.

Vlak voor de Goede Week was er een avondgebed. Met een gevarieerde liederenkeus verkenden we het nieuwe liedboek. Het z.g. klein-koor van het koor 'Zingen tussen Lek en Linge' hielp ons bij het zingen en bidden. Een unieke gelegenheid om liederen te zingen uit het nieuwe liedboek. Passend bij een avonduur en bij de tijd van het kerkelijk jaar, stil, gedragen en denkend en biddend aan wat in de Goede Week komen gaat. Het was bijzonder om op een doordeweekse avond zo samen te komen.  

Zo zongen we ondermeer zowel solo  als gezamenlijk met de aanwezigen: lied 62b, Mijn ziel verstilt, 192a, Nu de avond valt, 51a, God, herschep mijn hart, 536, Alles wat over ons geschreven is, Avondlied 'In Uw handen' van H.Oosterhuis 246a, De maan is opgekomen, 369b, Onze vader in de hemel, 247, Blijf mij nabij, wanneer het duister valt.                                                                                                                                    

 Lees ook onderstaand een artikel voor de pers ...

 

Redactie De Kerk Roept.

p.a. Grafische Industrie Verschoor

Textielweg 18a

4104AM Culemborg.

 

e-mailadres: dekerkroept@van horssen.nl

 

Het was de eerste maal dat er in de Streekgemeenten een Avondgebed in de Veertigdagentijd werd gehouden. Het werd op dinsdagavond 24 maart jl. onder de supervisie van de Streekgemeente tussen Lek en Linge in de Sint Joriskerk in Erichem een prachtige en ingetogen avond. Deze keer werkte er een z.g. Kleinkoor mee van het Streekkoor ‘Zingen tussen Lek en Linge’ onder de leiding van Elien Lammers. Zij had zorg gedragen voor de liederen en de bijbelgedeelten door de predikanten Machteld de Mik en Gea van der Velde. Het koor had al wekenlang op de zaterdagochtend extra repetities ingelast omdat zij ook op de Witte Donderdag te Kerk-Avezaath met een geheel ander repertoire en dan met een volledige koor bezetting acte de presénce geven. Reeds om half zeven waren de koorleden aanwezig om ‘in te zingen’. Op dat tijdstip waren er ook al enkele toehoorders aanwezig die zeer tevreden reageerden op hetgeen er die avond zou worden gezongen. De toehoorders, die in een zeer mooi aantal aanwezig waren, kwamen bij binnenkomst, zoals verzocht, de kerk stil binnen.

De Veertigdagentijd gaat vooraf aan het grootste feest van het liturgisch jaar, het Paasfeest. Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer dood is maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen. De Verrijzenis staat centraal in ons christelijk geloof. Een groot feest kan pas dan echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan.

De Bijbellezingen waren gekozen uit het Johannesevangelie. Net als de andere drie evangeliën in het Nieuwe Testament is het Johannesevangelie een soort biografie van Jezus. De nadruk ligt op zijn handelingen en uitspraken, en op zijn lijden en sterven. Ds. Machteld de Mik verzorgde de Bijbellezing uit Johannes 11: vers 1-11, ds. Gea van der Velde Johannes 11: vers 17-28 en de lector van deze avond, Hennie van Drumpt, tot slot Johannes 11: vers 29-44. Na de liederen en of gebeden waren er momenten van stilte, een ieder kon de teksten nog eens diep door laten dringen en/of op een andere manier met God in contact zien te komen.         

Tussen de Bijbellezingen door was er ruimte voor orgelspel door Harro Kraal. Hij verzorgde op prachtige wijze de ‘Fuga IX a 4 in E-groot uit het Wohltemperierte Klavier Teil II van Johann Sebastian Bach (BWV 878). Ook de liederen wezen allen naar de richting van de laatste periode van Jezus op aarde.

Het koor trad deze avond op als een z.g. Kleinkoor waardoor je iedere stem of partij duidelijk kon horen. Er was intensief op deze vorm gestudeerd, de liederen klonken zeer ingetogen en stil, hier en daar met solistisch reciterende fragmenten. Recitaties worden doorgaans in een verhalende, verheven of specifiek muzische voordrachtstijl uitgevoerd, met als doel de luisteraar met de aangeboden tekst te boeien of te informeren. Dit gebeurde o.a. in liederen uit het nieuwe Liedboek zoals lied 192a, ‘Nu de avond valt’, waarbij het recitatief werd gezongen door Machteld de Mik, in lied 51a ‘God herschep mijn hart’ door Gea van der Velde en in het Avondlied ‘In uw handen’ door Elien Lammers.

Ook het orgel, dat deze avond werd bespeeld door Harro Kraal, begeleidde deze ingetogen manier van zingen en reciteren op een gepaste en gedragen wijze. Als organist moet je bij zo’n recitatief zeer alert zijn en exact op het juiste moment begeleiden anders is de sfeer van het lied verdwenen.

De avond werd geopend door het Kleinkoor met het lied 62b, ‘Mijn ziel verstilt’ waarbij de diverse stemmen solistisch werden gepresenteerd, de bassen, de tenoren, de alten en de sopranen, waarna het koor en aanwezigen, tot slot het lied nogmaals zongen. Hierna werd het woord genomen door ds. Machteld de Mik die allen welkom heette en een korte inleiding gaf.

Tezamen met de aanwezigen werd van lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’ alle coupletten gezongen. Dit gebeurde ook met lied 246a en b., ‘De maan is opgekomen / Der Mond is aufgegangen’ waarbij de Hollandse tekst door allen werd gezongen en de Duitse tekst door het koor.

Met gebeden en stilgebed door ds. Gea van der Velde, afgesloten met het, door het koor, gezongen recitatief lied 369b ‘Onze vader’, en de doxologie, de gezongen lofspreuk, ‘Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen, werd uit volle borst door de aanwezigen en het koor in vierstemmigheid besloten. De slotwoorden en zegen werden uitgesproken door ds. Machteld de Mik waarna het koor in wisselzang met de aanwezigen lied 247 ‘Blij mij nabij’ werd gezongen. Een prachtige uur van gebed was ten einde gekomen.

C.J. de Jongh

Buren, 24 maart 2015

 

Op 2 april 2015 zong ons koor in de Lambertuskerk in Kerk-Avezaath bij de Streekviering op Witte Donderdag als onderdeel van de z.g. Stille Week.

Centraal stond Lied 322 uit het Nieuwe Liedboek 'Die chaos schiep tot mensenland' vormde de inspiratiebron. Een prachtig lied uit de jaren 80 van de vorige eeuw met tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Antoine Oomen.

Een vast onderdeel op Witte Donderdag is de Voetwassing. In lied 569 wordt dit mooi verwoord: 'Toen Jezus wist: nu is gekomen....' Met een hedendaagse tekst van Jaap Zijlstra op een bijna eeuw oude melodie van Johanna Wagenaar in een voor die tijd verrassende harmonisatie.

Traditiegetrouw wordt op Witte Donderdag het Avondmaal gevierd. Lied 567 'Hij onthaalde ons aan tafel' - met de tekst van de Noorse dichter Andre Bjerke en muziek van de Noorse organist en componist Eilert Tosse - vertaald door Andries Govaart verhaalt van het Lam van Pasen dat de wereld omarmt en zegent. Een lied met twee melodieen die zonder pauze achter elkaar doorgezongen moeten worden.

Bij het Avondmaal wordt ook lied 369b het 'Onze Vader gezongen', recitatief en doxologie, op muziek gezet door Willem Vogel. 

 

Op 24 mei werd de dienst van Pinksteren gehouden in de Agatha Capel in Kapel-Avezaath met als voorgangster ds. Gea v.d. Velde uit Rijkswijk. Het koor opende deze dienst met het Introïtusantifoon voor Pinksteren, in het nieuwe liedboek lied 668. Daarna werd de dienst hervat met het zingen van het aloude lied uit de 16e eeuw, lied 68 'God richt zich op, de vijand vlucht' en beantwoord door het koor met het Introïtusantifoon voor Pinksteren. Uit het nieuwe liedboek - dat bol staat van liederen van over de hele wereld - werd o.a. ook gezongen, het mooie en vlotte lied, lied 303 van de Zweedse schrijfster Britt Gerda Hallqvist, 'Zonne en Maan'.

 

De volgende dienst waar wij acte de présence gaven was een week later, 31 mei.  

   

Op 31 mei 2015 was de ere-dienst  in de St.Lambertuskerk te Kerk-Avezaath, met als voorgangster ds.Everdien Hagen. Muzikale begeleidng: organist: dhr. B.Wisgerhof, pianist: dhr. J.Meulenbeek, klarinet: Margo van der Eng en Koor: Zingen tussen Lek en Linge.

Het werd een prachtige viering, waarin in deze dienst, sinds lange tijd, de belijdenis van het geloof werd afgelegd, deze keer door dhr. Meindert Wenting. Altijd een plechting moment als na de belijdenisvragen dan het ja-antwoord mag klinken en de handoplegging. De ouderling van dienst kreeg het woord en bood een geschenk aan. Hierna werd de Dienst van het Heilig Avondmaal gevierd waarvoor het koor een nieuw lied, lied 392, had ingestudeerd, 'Wie kent de eenvoud van het breken, de stille omgang van het brood?'. Bij de nodiging aan tafel werden door het koor enkele prachtige Engelse liederen gebracht, waaronder 'Commune with me' van Kirk Dearman en nu vertaald in het Nederlands onder de titel 'In de bovenzaal' in een arrangement van André van Vliet. Na de Instellingswoorden werd vervolgd met de paasacclamatie 'Memorial Acclamations' van de slechts 17-jarige  componist Jack Richard Hodkinson, dat eindigt met een schreeuw van verlangen naar Jezus, de woorden, 'Lord Jesus, come in glory'.  

 

Op 28 juni werd de eerste eerste helft van het jaar afgesloten met de ere-dienst in de St.Lambertuskerk te Kerk Avezaath, en voorgangster was ds. Evelien Hagen.

Na het gebruikelijke orgelspel door Henk de Dreu en het drempelgebed kwam het koor lopend binnen en zong het lied 'Tui amoris ignem'. Bij de voorbeden werd door het koor het Engelse lied 'Bless the Lord, my soul ... gezongen. De gemeenteleden werden door het koor betrokken bij verschillende liederen, bijv. het lied Kyrie eleison (lied 301K) werd in wisselzang gezongen, het feestelijke lied 839, Ik danste die morgen toen de schepping begon, werd een ieder uitgenodigd om het refrein 'Dans, dans, en doe maar mee met mij ...' mee te zingen, het lied 416 'Ga met God' begon a capella door het koor, de z.g. voorzang, regel 1 en regel 4, gezongen door de predikant en de rest door gemeente en koor en het koor maakte de cirkel rond door het laatste couplet ook weer a capella te zingen.

Een feestelijke dienst, die de opmaat was voor de te houden Streekdiensten in de komende vakantie periode, sloot dit eerste deel van het jaar af.  

 

In september werd de draad van de repetities weer opgepakt.

Je kon en mocht het rustig een project noemen want zaterdag 19 september was voor het koor een bijzonder dag. Weken lang was er tijdens de repetities extra aandacht geschonken aan drie liederen die uitgekozen waren om het koor te profileren.  

 

ZATERDAG 19 SEPT.                                                                                      

REPETITIE I.V.M. DE VIDEO OPNAMEN MET DE  ORGANIST IN DE ST.LAMBERTUSKERK TE KERK-AVEZAATH.

 

ZONDAG 20 SEPT. - VIDEO-OPNAME, DRIE (3) WERKEN N.L. IN DE BOVENZAAL, MEMORIAL ACCLAMATIONS EN VENI SANCTE SPIRITUS.                                                                                                       

JORRIT MEULENBEEK HEEFT DE LEIDING OVER DE UITVOERINGEN EN OPNAMEN, MUZIKALE LEIDING EN ALGEMENE ORGANISATIE BERUST BIJ ELIEN LAMMERS.

 

Zondag 11 oktober werd er meegewerkt aan de ere-dienst waarin de viering van het Heilig Avondmaal en de belijdenis van het geloof werd afgelegd door mw. Peggy Agustine, dit alles onder een mooi gekozen titel voor de dienst 'Een nieuwe start kan altijd'. De voorganger was ds. Everdien Hagen en de muzikale leiding was voor de organist dhr. A.Lammers en tevens ons koor 'Zingen tussen Lek en Linge onder de bezielende leiding van Elien Lammers (in de verte nog familie van elkaar).

Het koor kwam al zingend op de tonen van het orgel binnen lopen met het lied 568A, Ubi Caritas et amor, deus ibi est, Waar liefde woont en vriendschap, daar is God. De dienst van de belijdenis werd geopend met de bijbellezing Mattheus 11:25-30 en prachtig beantwoord door het koor met lied 833, Take o take me as I am; Summon out what I shall be, vertaald in het Nederlands als Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn. Dit lied was uiteraard heel bewust gekozen want aansluitend was het gemeenschappelijk belijden, de vraag aan Peggy Agustine en de gemeente samen; 'Jij die vandaag de doop wilt beamen, En u allen die uw doop wilt gedenken.

Hierna een moment waarbij menigeen moeite heeft om de tranen te onderdrukken, de belijdenisvragen, het gebed en de Zegen door handoplegging. Een meer feestelijk moment komt altijd daarna, de spanning is weggeëbd en de ouderling van dienst krijgt het woord en bied meestentijds een geschenk aan. Na de dank-en voorbeden en het stil gebed was het tijd voor de Dienst van het Heilig Avondmaal. Bij de Nodiging aan tafel zong het koor het toepassende lied 'In de bovenzaal' van André van Vliet. Dit lied begint al direct met de passende woorden; 'Jezus brak voor mij het brood en sprak daarbij: Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis aan dit maal met mij'. Na het delen van brood en wijn, het slotlied en de Zegen was deze mooie ere-dienst ten einde waarna voor een ieder de gelegenheid was om Peggy Agustine geluk te wensen en elkaar te onmoeten.    

 

Zondag 22 November waren wij met het koor, in een volledig gevuld kerkgebouw met gemeenteleden, genodigden, te gast in de Agatha Kapel in Kapel-Avezaath om, de zg. Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar of ook genoemd de Zondag Voleinding, te vieren. Predikant Evelien Hagen ging in deze dienst voor en het orgel werd bespeeld door Henk de Dreu. Het woord 'vieren' is  in deze dienst meerduidig, we 'vieren' allen dat we met en bij God mogen samenkomen, maar tevens  'herdenken' we in deze dienst ook de personen die, in dit nu gepasseerde kerkelijk jaar, zijn overleden.

Henk de Dreu opende de dienst met het orgelspel 'Christ lag in Todesbanden' van J.S. Bach, één van de vroege cantates van Bach, een koraal in de nederlandse vertaling 'Die in de dood gebonden lag' wat als lied 203 opgenomen was in het Liedboek voor de Kerken uit 1973, waarna, na een moment van stilte de Paaskaars werd aangestoken. Het Gebed om ontferming werd door het koor beantwoord met lied 301k, Kyrie-e-leison. De predikant ging verder met de woorden, 'De eerste roos en de eerste kaars zijn voor degenen die in het afgelopen jaar omgekomen zijn door of op de vlucht zijn voor geweld, oorlog en terreurdaden, wij gedenken hen ... het koor zong daarna het zeer toepasselijke lied 920, 'Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild ...'. Waarna als gedachtenis de namen van de overledenen werden genoemd, kaarsen werden ontstoken aan de Paaskaars en witte rozen werden naar voren gebracht door de nabestaanden, die een groot smetteloos wit boeket gingen vormen. Na het zingen als wisselzang van lied 727 werd gelegenheid aan een ieder geboden om naar voren te komen om een gedachtenislichtje aan te steken voor iemand die hier niet genoemd werd, intussen zong het koor op een prachtige wijze het ingetogen Taizé liedje 'Bleiber hier und wachet mit mir, Wachet und betet, wachet und betet' in het nederlands vertaald met de woorden, 'Blijf bij mij, en wacht hier met mij, wakend en biddend', Tussen de bijbellezingen zong het koor lied 942, 'Ik sta voor U in leegt en gemis ... ' hier en daar werd een traantje weggepinkt, alles kwam bij een ieder weer boven ... ! ... Na de verkondiging was het orgelspel weer te horen in 'Vom Himmel hoch da komm ich her' van  de Duitse componist en organist Johann Gottfried Walther. Aan het eind van de dienst kon de kaars en de roos die aangestoken was en neergezet meegenomen worden naar huis, begraafplaats of andere herdenkingplaats. 

 

Maandagavond 21 december waren wij als koor uitgenodigd, door Vrouwen van NU, afdeling Avezathen en Zoelen in het Zalencentrum de Avezathen te Kerk-Avezaath, om glans te verlenen aan hun Kerstviering.

Zij organiseren uiteenlopende activiteiten voor de leden, zoals cursussen, lezingen, culturele uitjes, sociale ontmoetingen en reizen. De vereniging heeft geen politieke of religieuze achtergrond.De vereniging komt voort uit de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen (opgericht in 1930), die in 1946 haar naam wijzigde in Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. In 2002 veranderde de naam in: NBvP Vrouwen van Nu. Het beschermvrouwschap berust en berustte bij Koningin Juliana en thans Prinses Beatrix.  

Met deze omschrijving hierboven is duidelijk dat het een feestelijk gebeuren zou zijn maar zonder de entiteit van het Kerstgebeuren te verliezen.

Voor onze medewerking hadden wij een aantal 'nieuwe' oude Kerstliederen als repertoire ingestudeerd, met 'nieuwe' wordt bedoeld omdat ze door ons en andere koren alleen maar in de kerstperiode worden gebruikt en 'oude' geeft de ouderdom van deze liederen aan.

Ons programma bestond uit een viertal liederen die iedere keer met een, waar nodig zelfs historische, toelichting werden aangekondigd door dirigente Elien.

- Joy To The World, Georg Friedrich Händel -

- Once In Royal David's City van de Engelsman Henry John.Gauntlett, organist en liedjesschrijver uit de 19e eeuw, - 

- Traditional, We Wish You A Merry Christmas,

- lied 486 Midden in de winternacht, oorspronkelijk uit Catalonië, tekst Harry Prenen uit 1943

 

De Kerstnachtdienst 2015 was traditiegetrouw in de Sint Lambertuskerk in Kerk Avezaath op woendagavond 23 december...

Het thema van de dienst was 'Hoe zal ik U ontvangen?', met het thema in gedachten werden in ieder geval ontvangen de voorganger ds. Everdien Hagen en als muzikale begeleiding van deze avond was gekozen voor de huis-organist Henk de Dreu die tesamen met Dick Hitman op trompet ondermeer de samenzang prachtig begeleidde, altijd een prachtige combinatie, het machtige orgel met een trompet erbij. Ook de fluitiste Marianne Beunke was weer aanwezig, de soms melancholische klanken die zij als begeleiding voor het koor ten gehore kan brengen staan soms in schril contrast als wanneer het in een solo in een stille kerk ten gehore mag worden gebracht. Verder was het bijna niet meer weg te denken Streekkoor 'Tussen Lek en Linge' onder de inspirerende leiding van Elien Lammers aanwezig, zij dirigeerde niet alleen het koor maar ook de samenzang. Ook het kerkgebouw was volgestroomd met gemeenteleden die deze, altijd speciale avond, meezingend en of luisterend en in gebed met elkaar wilden bijwonen 

De dienst werd door Henk de Dreu geopend op orgel met een gedeelte uit de Pastorale van J.S.Bach, het woord pastorale kent verschillende bewoordingen waaronder, dichtstuk, herdersspel, herderslied, landelijk, etc.etc. maar altijd een stil en rustig luisterstuk waarin je jezelf kunt en mag overgeven. Hierna werden de vier kaarsen aangestoken ten teken van  'In deze nacht wordt donker licht' waarna in het licht van de flakkerende kaarsen het koor, het stille en serene lied 'Stil in die Nacht' van de componist Gerard Strootman inzette. Op zo'n kerstnachtdienst worden traditioneel de overbekende liederen gezongen, zoals o.a. lied 145, 'Nu zijt wellekome', lied 477 'Komt allen tesamen', lied 477 'O kind, ons geboren, liggend in de kribbe' etc.etc. Tussen de liederen door was er ruimte voor de gebeden en het lezen van Jesaja 2:1-5 'laten wij leven in het licht van de vrede', een tekst die pastte bij de spanningen in onze huidige wereld met miljoenen mensen op drift, op vlucht voor geweld.

Het koor nam op gezongen wijze het envangelie van Lucas voor hun rekening, dit 'Klein Kerstoratorium' met tekst van Huub Oosterhuis op een melodie van Antoine Oomen' werd prachtig en sereen vertolkt door soliste-sopraan Hannie van den Brink, het bekende kerstdeel van de volkstelling, het zoeken naar slaapruimte, de herders die in het open veld verbleven en de ontmoeting met de engel die de geboorte van de Heer, de Messias, werd met de nodige dramatiek door haar prachtig 'zingend verteld'. Het totale koor sloot dit af met het zingen van 'Plotseling was de engel omringd door een schare van hemelse machten. Zij verheerlijkten God en zij riepen: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil', waarna direkt aansluitend het orgel, koor en de gemeente inzette met lied 487 'Eer zij God in onze dagen', het leek of de componist dit zo bedacht had maar het was de hand van de muzikaal leider Elien Lammers die dit zo aan elkaar gesneed had.  

Direkt daarna werd weer het zang-woord gegeven aan het koor met het zingen van lied 338H, met een enorm 'Halleluja, halleluja' van de componist Bernard Hartelink, was met een zinsnede uit het Lucas evangelie 'Ik verkondig u een tijding van vreugde', etc.etc. de ouverture voor de verkondiging van ds, Everdien Hagen 'Hoe zal ik u ontvangen ? '. een zeer, zeer boeiende overdenking. Hierna nam de organist Henk de Dreu met het orgel weer bezit met de meldodieën van het derde deel van Pastorale van J.S.Bach. De dank- en voorbeden werden afgesloten door het koor met het zingen van 'Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar' van het duo Oosterhuis/Oomen, na de mededelingen en collecte stond voor ons koor het moeilijkste werk in de liturgie, dirigente Elien Lammers had voor dit jaar als groot studiewerk 'In the bleak mid-winter' in een bewerking van Vernon Hoyle uit Chichester/Engeland. 

'In the Bleak Midwinter' is een kerstlied gebaseerd op een gedicht van de Engelse dichteres Christina Georgina Rossetti geschreven vóór 1872 in antwoord op een verzoek van het tijdschrift  Scribner's Monthly voor een kerst gedicht. Het gedicht is vele malen op muziek gezet, het werd pas een kerstlied nadat het verscheen in het Engels Hymnal in 1906 in een gemoedsstemming  van Gustav Holst. Gustav Holst woonde een poosje in het dorpje Cranham en zijn huisje was genaamd 'Midwinter Cottage', hier was het toen hij het lied als z.g. hymntune, met als titel Cranham, schreef en wat ook nog eens voor gemeentezang te doen was.

1)In de gure midwinter

Kreunde de ijzige wind,

De aarde was hard als ijzer,

Water als een steen;

Sneeuw viel op sneeuw,

Sneeuw op sneeuw,

In de gure midwinter,

Lang geleden.

 

2)Onze God, de hemel

kan hem niet tegenhouden,

Noch kan de aarde volharden;

Hemel en aarde zullen wegvluchten

Als hij komt heersen.

In de gure midwinter

Voldeed een plaats in een stal

De Here God Almachtig

Jezus Christus.

 

3)Genoeg voor hem, die cherubijnen

Dag en nacht aanbidden,

Een borst vol met melk,

Een kribbe vol hooi.

Genoeg voor hem, waar de engelen

voor neervallen,

Wie de os en ezel en kameel

vereren.

 

4) Engelen en aartsengelen

Moge er hebben verzameld,

Cherubijnen en serafijnen

Verdrongen zich in de lucht

Maar alleen Zijn moeder

In haar eerste gelukzaligheid

Aanbeden de Geliefde

Met een kus.

 

5)Wat kan ik hem geven,

Arm als ik ben?

Als ik een herder was

Zou ik een lam brengen;

Als ik een wijs man was,

Zou ik mijn bijdrage leveren;

Toch, geef ik hem wat ik kan:

Ik geef mijn hart.

 

Het werk 'In the bleak mid-winter' werd met passie gedirigeerd door de dirigente Elien Lammers, de zangeressen en zangers hingen aan haar dirigerende vingers en handen, of het nu ging om haar/de melodische benadering, tempi of dynamiek, men volgde haar zodat het voor een niet onbelangrijk deel ook haar uitvoering werd, het koor was de hele avond al in topvorm maar dit moeilijke muziekstuk met al haar/zijn dramatiek werd voor en door het koor in optima forma uitgevoerd. Het maandenlang toewerken naar dit hoogtepunt was een kroon op deze tour de force van dirigente en koor. Niet onvermeld mag blijven was voor dit stuk de perfecte steun en begeleiding die gegeven werd door de fluitiste Marianne Beunke en organist Henk de Dreu, alleen dan kun en mag je toewerken naar een finale van een prachtige Kerstnachtdienst 2015 in de St.Lambertuskerk te Kerk-Avezaath.  

Voor de finale was dit jaar gekozen voor het lied 'Midden in de winternacht, ging de hemel open', alles wat in het lied als nodig beschreven en gezongen wordt was er bijgehaald, 'blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de trom, horen ...' heel stoer werd er door koorleden de bel gerammeld en getrommeld, maar het eindigde zoals de dirigente wilde met de zachte en stille woorden 'Christus is geboren'. Na de zegen en heenzending werd door een ieder het aloude lied gezongen ''Ere zij God ... !

De volgende ochtend was er in de vroege ochtend van Kerstmorgen al weer een e-mail gepost door de dirigente Elien Lammers, uit het diepst van haar hart bedankte zij een ieder voor de inzet en de woorden 'Jullie hebben werkelijk FANTASTISCH gezongen. Alles klonk als super-muziek in mijn oren' ... zulke woorden moeten dan ook als muziek bij een ieder in de oren klinken ...  maar zij bracht nog een verrassing naar buiten, zij had blijkbaar geregeld dat enkele jonge mensen, Julian en Mirre genaamd, beeld en geluid opnamen zouden maken van het werk 'In the bleak mid-winter' ... het is te horen en te zien via de computer op het z.g. YouTube kanaal onder de link:      

 https://youtu.be/9FyX6B8JreE

 

 

 

 

 

2015 was voor het koor 'Tussen Lek en Linge' een druk jaar, maar we durven, mogen en kunnen spreken over progressie in het beoefenen van de edele zang-kunst.      

 

 

                         

 

       

 

 

 

                                

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 22 november 2015 in de Agatha Kapel Kapel Avezaath

22 november 2015 - Zondag Voleinding - een kaars als herinnering aan de overledenen

DE REPETITIE...

Hier zien jullie enkele foto's van een wekelijkse repetitie ochtend, we komen dan met zo'n twintigtal zangers en zangeressen bijeen in de consistorie van de St.Lambertuskerk in Kerk Avezaath o.l.v. onze dirigente Elien Lammers. De gekozen naam van het koor zegt al genoeg, de leden komen bijv. uit de Avezathen, Erichem, Zoelen, Tiel, Rijswijk, Erichem, Buren, Ravenswaaij, Beesd ... maarre ... er kunnen er nog meer bij ... als er personen zijn die zeggen bij het zien van de foto's, 'hé, dat lijkt me wel wat' ... kom rustig eens een keer luisteren, je hoeft helemaal geen professioneel zanger/-es te zijn, gewoon zingen leuk vinden is al genoeg. Alles gebeurt in een zeer ontspannen sfeer, gestart wordt, na het onvermijdelijke 'bakje koffie', waarbij het 'kippenhok' wagenwijd open gezet wordt, een ieder moet de laatste nieuwtjes doorgeven waarna Elien maar moet proberen om het lawaai te overstemmen om te beginnen met allerlei oefeningen om het lichaam wat soepel te maken, speciaal de oefeningen van de mondspieren geven nogal eens een lacherig effekt maar je merkt al heel snel dat e.e.a soms hoognodig is, ook de ademhalingstechniek wordt niet overgeslagen en dit alles om het voort te brengen geluid zo goed mogelijk te laten klinken, maar bovenal staat het plezier in het zingen bij ons voorop.

De progressie binnen het koor zit er lekker in, wat we twee jaar terug nog in de kast moesten laten liggen, zetten we nu in als studie. Ook de 'buitenlandse school' proberen we daarbij op te pakken, momenteel hebben we twee prachtige Engelse liederen in het repertoire t.w. 'Commune with me' van Kirk Dearman en nu vertaald in het Nederlands onder de titel 'In de bovenzaal' in een arrengement van André van Vliet, de z.g. engelse koorschool is er prachtig in te horen en 'Memorial Acclamations' van de slechts 18-jarige Jack Richard Hodkinson ... werkelijk schitterend studiemateriaal. Ook het z.g. reciterend zingen wordt beoefend, vooral het voorzetsel van dit woord,  be-, want dit is een moeilijk onderdeel van het zingen, in zo'n vocale vorm wordt in het algemeen het woordaccent gevolgd, de zangers/-ressen moeten dus zingen op een vertellende manier. In de repetitie wordt hard gewerkt aan o.a. 'Onze Vader in de hemel', we kennen dit uiteraard als een gebed maar het kan dus ook recitatief worden gezongen, je moet dan dus zingen net zoals je praat in de dagelijkse omgang en dan blijkt pas goed dat dit een moeilijk onderdeel is, maar we hebben nog zo'n lied in studie, lied 51a uit het Nieuwe Liedboek, 'God, herschep mijn hart'.    

Op de foto's zie je o.a. de bas/bariton groep in diepe concentratie, idem met de sopranen, dirigente Elien, de alt-groep, een overzichtsfoto, de bas/bariton groep presenteert zich, de alt-groep, nog weer twee overzichts opnamen en twee van de vier bariton stemmen...

Nog nieuwsgieriger geworden..? ... we zullen je met open armen en warmte ontvangen ... !

Elien en Kees

DE BAS-GROEP IN DIEPE CONCENTRATIE ...

EN OOK BIJ DE SOPRANEN ...

EVEN PAUZE ....

EEN OEFEN SESSIE ....

DE DIRIGENT ...

DE DIRIGEN INSTRUEERT DE BAS-GROEP ...

DE ALT-GROEP IN AKTIE ...

EEN GEDEELTE VAN DE TENOR-GROEP ...

WITTE DONDERDAG 2 APRIL 2015

DIE CHAOS SCHIEP TOT MENSENLAND,

TEKST: HUUB OOSTERHUIS, MUZIEK: ANTOINE OOMEN