10 juli Slotzondag 2016

Op 10 juli zongen we de slotviering van dit seizoen in Kerk-Avezaath. Een viering met veel liederen die we het afgelopen jaar gezongen hebben, zoals Take, o take me as I am, Abba Father, Spreid uw dragende vleugels..... en nog veel veel meer. 

Marjo Eitjes maakte de opnames met haar Ipad.

 

Een fijne manier om een mooi zangjaar af te sluiten.

Op naar seizoen 2016-2017. 

 

Take, o take me as I am

Take, o take me as I am

Abba Father

Abba Father, tekst en melodie van David Bilbrough (1977)

Ga met God

We gaven elkaar de zegen mee. Ga met God, lied 416

Alles wat adem heeft....

In het Beatrixverzorginghuis in Culemborg

Viering in het Beatrixverzorgingshuis te Culemborg op 7 februari 2016

Op zondagmiddag 7 februari 2016 zongen we in het Beatrixverzorgingshuis in Culemborg een prachtige viering. Niet iedereen kon aanwezig zijn, maar degenen die er waren zongen prachtig. Tijdens de collectie was er gelegenhied voor dirigente Elien om haar pianospel te etaleren, het zeer vlotte en ritmische nummer uit het einde van de 17e eeuw, Trumpet Voluntary van Jeremiah Clarke, werd door haar op gedegen wijze vertolkt wat haar zelfs een spontaan applaus van de vele aanwezigen opleverde. Pastor Louis Sibbald vertelde dat ons zingen diep aangekomen was.

Vooral het lied 'Alles wat adem heeft, love de Heer' werd met overgave gezongen. De tekst is van Ida Gerhardt en Maria van der Zeyde en de muziek werd geschreven door Antoine Oomen. De opname die jullie zien is tijdens de repetitie voorafgaand aan de viering gemaakt.  

O ja, de uitvoering tijdens de viering ging nog beter!🙂

Wereldgebedsdag op 4 maart 2016 in het Zorgcentrum Oranjehof te Buren

Op 4 maart waren we met het koor te gast in het Zorgcentrum Oranjehof te Buren om daar de z.g.Wereldgebedsdag mee te vieren en op te luisteren. Ieder jaar dragen de diensten een thema uit een gekozen land waar ook de gelden van de collecten naar toe gaan om te helpen bij de gekozen projecten, dit jaar was gekozen voor het land Cuba met als titel van de avond 'Ontvang mij als een kind!!                                                                                     

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het openingslied door het koor was Komt, laat ons vrolijk zingen uit Gezangen voor liturgie, 445. Vrouwen van verschillende generaties plaatsten symbolen in het liturgisch centrum, de bijbel, een kom vol vruchten, de kaars en reciteerden hierbij ook toepasselijke teksten. Het koor vervolgde met het bekende lied 705, Ere zij aan God, de Vader, ... waarna de voorgangster en de dames van de organisatie met mooie en toepasselijke teksten hun steentje bijdroegen. Het koor kreeg weer het woord met lied 283, In de veelheid van geluiden ... waarna diverse gebeden werden uitgesproken met tussenzang van het koor met lied 333, Kom, Geest van God ... Het Gebed om Vergeving werd door de voorgangster uitgesproken alsmede de lezingen uit de bijbel en de overdenking. Voordat de dankzegging en voorbeden werden uitgesproken werd door koor en aanwezigen het lied 969, In Christus in nog west noch oost, vertolkt. De Dankzeggingen en gebeden werden weer vertolkt door zowel de voorgangster als de dames van de organisatie. Na de wegzending en zegen was gekozen voor lied 393 uit het Liedboek voor de Kerken, Een roep, een stem in vele talen. De avond werd besloten met het zingen van lied 423, Nu wij uiteengaan ... Een mooie avond was ten einde gekomen.  

 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!' 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het licht, het eten en het woord

Jorrit Meulenbeek begeleidde ons

Stille Week

De deelname aan de Stille Week is binnen het jaar een vast gegeven geworden voor het koor, tezamen met de Gemeenten Zoelen, Buren en de Avezathen worden de vieringen gehouden.      

De laatste donderdag voor Pasen is de dag die volgens de kerkelijke traditie Witte Donderdag wordt genoemd. Het is het begin van het zogenaamde triduum sacrum, dat compleet wordt gemaakt door Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Op Witte Donderdag herdenkt de christelijke gemeenschap het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nuttigde, een dag voordat hij op Golgotha zou worden gekruisigd. 

Witte Donderdag werd gehouden in de Stefanuskerk in Zoelen en het koor was gevraagd om deze dienst op te luisteren en/of te begeleiden.De voorgangers van deze avond waren ds. E.Hagen en ds. L.C. de Borst terwijl Teunie Trouwborst de zang begeleidde op het orgel en piano. De inleiding door ds. Hagen was tevens de naam van de avond en ook een lied wat werd gezongen door het koor en gemeentezang, n.l. lied 569, Hij gaf ons zwijgende een teken ... 

In de stilte van de avond werd, na de opening, door het koor met het serene lied 65, De stilte zingt u toe, o Here, de avond vervolgd. De viering van Witte Donderdag staat ook in het teken van het laatste avondmaal, alvorens de nodiging werd gesproken door ds. de Borst zong het koor, het moeilijke, maar zeer toepasselijke Tafelgebed: Gij de de stomgeslagen mond verstaat. 

Rond de tafel voor het avondmaal werd een kring van de aanwezigen gevormd en onder het gereed maken van de tafel werd het lied gezongen Enige God, Uw naam is heilig, een bewerking op de melodie van lied 276 door Teunie Trouwborst. Tijdens het delen van brood en wijn werd door het koor het prachtige Engelstalige Taizé lied, Eat this bread, drink this cup met een vijftal tussenzangen en Teunie Trouwborst aan de vleugel op een prachtig klinkende wijze vertolkt. Men kon horen dat de dirigente Elien Lammers hier buitengewoon met het koor aan had gewerkt, de samenwerking met de begeleiding van Teunie Trouwborst was werkelijk fantastisch. Nadat de tafel werd afgeruimd, tot op het kale hout als van het kruis van Christus werd lied 998 vertolkt door het koor en samenzang, een mooi ritmisch lied uit het Portugees vertaald: Je hebt je vrienden toen bijeen geroepen ... Zoals de avond ook in alle stilte was begonnen werd de kerk ook weer in stilte door een ieder verlaten.        

 

 

Eat this bread, drink this cup

Eat this bread, drink this cup. Een schitterend lied uit Taize, op muziek gezet door Jacques Berthier.

Gij die de stomgeslagen mond verstaat

Het tafelgebed Gij die de stomgeslagen mond verstaat met tekst van Huub Oosterhuis en op muziek gezet door Antoine Oomen.

Paasmorgen

Laten we opstaan!

Een mooi thema voor Pasen. Dat kwam in de muziek tot uiting doordat we een Engels kerklied zongen 'Christ is risen from the dead', een vrolijk paaslied, dat in februari 2016 geschreven was door Thurlow Weed, organist en componist in Lancaster, Ohio. Hij had op de tekst van Henry A. Becker, een Amerikaanse dichter (1841 - 1884), een nieuwe melodie geschreven. Via Facebook kwam dit lied binnen bij Elien, het contact was snel gelegd en we kregen direct toestemming dit te zingen. Thurlow Weed was bijzonder blij dat wij het wilden zingen, want hij bleek een Nederlandse moeder te hebben en was er trots op dat zijn lied gezongen zou worden in zijn 'ancestors country'. We hadden een wereldpremiere te pakken!

In februari 2015 kwam er ook al een mooi paaslied binnen via Facebook, de Paas Accalamatie van de jonge Engelse organist/componist Jack Hodkinson: Memorial Acclamations. Dat was in 2015 te kort dag om in te studeren, dus zongen we het tijdens avondmaal vieringen, maar het was specifiek bedoeld voor Pasen. 

Ook dit was een wereldpremiere!

Christ is risen from the dead

Christ is risen from the dead

Memorial Acclamations

Memorial Acclamations

29 Mei 2016 - Viering in de Agatha Kapel te Kapel Avezaath

Een zeer druk bezochte Eredienst en viering van het Heilig Avondmaal werd in de intieme Agatha Kapel van Kapel Avezaath gehouden, de altijd bezielende voorganger was ds. E.Hagen en aan het orgel deze keer mw. Hennie Klaassen Bos-van Zetten, die deze ochtend haar handen en voeten moest verdelen tussen het orgel en piano. Aan deze dienst, bijna niet meer weg te denken in de Erediensten, werkte ook het Streekkoor o.l.v Elien Lammers, weer mee.

Vooraf aan de dienst werd lied 306, Ere wie ere toekomt van Huub Oosterhuis, gerepeteerd met het koor en gemeente. Dit is een lied wat afwisselend met voorzang, het koor, gemeente en orgel wordt uitgevoerd en om alle inzetten van de verschillende groepen juist uit te voeren was een kleine repetitie een leuke entree van de ochtend.  Na het orgelspel, een welkom en het drempelgebed werd lied 81, Jubel God ter eer, door allen gezongen, het Kyriegebed werd beantwoord door het koor met het zingen van lied 301K, Heer ontferm U, en aansluitend het Glorialied van deze ochtend, wat vooraf aan de dienst op de juiste wijze was gerepeteerd, lied 306 Ere wie ere toekomt. Voor de bijbel lezingen waren gedeelten gekozen uit de bijbelboeken Lucas en Korintiën. Na de altijd boeiende verkondiging van ds. Hagen werd het zingende woord gegeven aan het koor met het lied Ga jij vandaag met ons op weg, de beginregel van het Emmaüslied, een lied bij Lucas 24 13-35. Na de dank-en voorbeden en de nodiging voor de dienst van de Tafel door ds. Hagen, werd lied 377, Zoals ik ben, kom ik nabij, afwissend gezongen met koor en alle aanwezigen.

Het avondmaal is of kan zijn een moment van zelfreflectie, in een moment van stilte kun je stil staan door naar je innerlijke ik te luisteren en de gedachten te richten op de Here Jezus. Op zijn Persoon, op zijn liefde voor ons, op het offer dat Hij voor ons heeft gebracht. Het stimuleert daardoor de toewijding aan zijn persoon, de dankbaarheid, het vertrouwen. Deelnemen aan het avondmaal brengt ons in contact met God zelf, op een bijzonder wijze. Als wij tot God naderen, dan nadert God tot ons (Jakobus 4:8). Dat is wat in het avondmaal ook gebeurt. Bij het delen van het brood en wijn zong het koor het Taizé lied 'Eat this bread, drink this cup'. Voordat een ieder de wegzending en zegen mocht ontvangen van de predikante werd als slotlied lied 704, Dankt, dank nu allen God, gezongen. 

 

        

 

19 juni 2016 - Muziekzondag in de Martinus Kerk Rijswijk

Organist Mels van Beusekom

Op zondag 19 juni werd een z.g. Kleine streekdienst van de Protestantse Streekgemeente 'Tussen Lek en Linge' in de prachtige witte Martinuskerk te Rijswijk gevierd. Voor deze zondag had men de naam Muziekzondag gedacht ... ! dat bleek ook wel want er werden maar liefst elf liederen gezongen. De predikant in deze dienst was ds. Gea vd Velde en aan het orgel gaf Mels van Beusekom acte de présence. Verder verleende het Streekkoor 'Zingen Tussen Lek en Linge' onder leiding van Elien Lammers hun medewerking. 

Voorafgaand aan de dienst werd met de aanwezigen lied 295 'Wees hier aanwezig, woord ons gegeven' van Huub Oosterhuis geoefend. Een door het koor gezongen lied waarbij regelmatig de gemeente invalt of bijvalt, een prachtig lied... !! waarna het lied 'Spreid uw dragende vleugels' werd beoefend.

Na een welkomswoord door de ouderling van dienst zette het koor in, ditmaal met lied 710b, Introïtusantifoon voor de eerste t/m de vierde zondag van de zomer, 'Gelukkig wie wonen in uw huis', een tekst naar Psalm 84,5, dit lied 84 ' Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer', werd zonder verdere aankondiging gezongen en weer afgesloten met lied 710b. Na het drempelgebed, werd lied 295, wat geoefend was voor de dienst, gezongen, de voorzang door het koor en het refrein door de gemeente van een goed gevuld kerkgbouw.Het gebed van ontferming werd omringd met de woorden van predikante Gea vd Velde 'zo bidden we samen ... ' wat beantwoord werd door het koor en de gemeente met het Kyrie eleison van lied 301k en aansluitend het Glorialied van deze Ochtend, lied 306, waarbij de voorzang werd gedaan door de predikante en koor en het refrein door de voltallige gemeente. Bij de opening van de Schriften werd lied 319, 'Alles wat er staat geschreven' afwisselend door het koor en de gemeente gezongen, een lied wat weergeeft wat er in de Schriften terug te vinden is, de lezing bestond uit lezingen uit Jesaja en Lucas en afgesloten met het zingen van lied 942, Ik sta voor U in leegte en gemis. Hierna volgde de uitleg en verkondiging, een prachtige uitleg van de predikante over de historie van de kerkliederen en de desbetreffende componisten zowel uit het verleden als uit het hedendaagse liedboek. Na orgelspel door organist Mel van Beusekom werd het Klein Credo, lied 344, 'Wij geloven één voor één', vol eerbied en respect staande gezongen. De voorbeden werd met acclamatie gezongen, na de aan God gerichtte woorden van de predikante ' Zo bidden we samen ...' werd het lied 'Spreid uw dragende vleugels over ons uit ..' gezongen, een niet zo'n bekend lied hetgeen voor de dienst was beoefend met de gemeente. De gebeden werden afgesloten door het koor met het zingen van lied 369b 'Onze vader in de hemel' waarbij de z.g. doxologie ' Want van U is de kracht ...door allen werd meegezongen. Na de inzameling van de gaven resteerden er nog twee liederen, allereerst het latijnse lied 862a door het koor in een canon-vorm 'Musica est Dei donum optime' wat vertaald als 'Muziek is de hoogste gave van God' deze mooie muziekzondag nog eens extra glans gaf. Voor de wegzending en zegen werd lied 978 uit de 17e eeuw, 'Aan u behoort, o Heer der heren', als het lied bij de eerste zondag van de zomer, door allen uit volle borst gezongen. Aan een prachtige Muziekzondag was in deze zomer-dienst te Rijswijk een einde gekomen.