• Ardo Schelling met zijn knapzak uit de kinder-nevendienst

  • na de dienst had een groep vrijwilligers geweldig gezorgd voor de inwendige mens ...

  • predikant Everdien Hagen op de voor haar karakteristieke manier in bespreking met de gemeenteleden

  • één van de prachtig bewerkte kunststukken van Merie van Zandwijk-Rijnberk

  • de leden Betty Verkerk en Koosje van Doorn in diep gesprek ...

Slotzondag, 24 juni 2018, Agatha Capel in Kapel Avezaath

 

Het koor Zingen tussen Lek en Linge was al vroeg in de eeuwenoude Capel aanwezig, niet alleen om hun stemmen 'in te zingen' maar er was ook een grote verrassing door een tentoonstelling van werken van de kunstenares Merie van Zandwijk-Rijnberk van Atelier Rijnberkhof te Rhenoy. De tentoonstelling was niet alleen passief aanwezig maar was ook deelgenoot van en in de dienst.

Het ontwerpen en maken van beeldend werk heeft (bijna altijd) de natuur als gedeelde noemer. Deze vorm van kunst, komt tot uiting in takken, zaaddozen, bloemen, wol en alles wat de natuur voortbrengt. “Sinds de Proeve van Meesterschap in 2006 doe ik mijn best om me te onderscheiden in een puur natuurlijke sfeer, of het nu gaat om hangend, staand werk of voor objecten buiten.” Andere inspiratiebronnen zijn rust en stilte. In de stilte maken wij contact met de levensbron. “Vaak word ik gevraagd om in kerken te exposeren, ook werk ik in opdracht voor particulieren en bedrijven.”

Het thema “Onderweg” was samen met de predikant Everdien Hagen van de Protestantse gemeente Kerk- en  Kapel-Avezaath gekozen. Tijdens de dienst was zij zelf aanwezig. De dienst was in het teken van het thema. Symboliek, kracht en puurheid gaan vaak samen in de werken. 

Vooraf werden een drietal liederen o.l.v. Elien Lammmers  geoefend met het koor en de aanwezige gemeenteleden, velen hadden het nog druk om rond te kijken naar de 'beelden van hoop'. De voorganger in deze slotzondag was ds. Hagen en het orgel werd, als vanouds, bespeeld door Henk de Dreu. Na het orgelspel, de welkomswoorden en het drempelgebed door de oudeling van dienst werd door allen, uit het NLB lied 287 'Rond het licht dat leven doet', gezongen. Zoals al geschreven waren verschillende tentoongestelde objecten deelgenoot van de dienst, na de z.g. Votum en groet door de predikant verwees zij met de woorden 'Maar niet overal is vrede ... en naar de tentoongestelde beelden uit een vluchtelingenkamp in Griekenland. Door allen werd vervolgd met het zingen van lied 806 met de woorden 'Zomaar te gaan met een stok in je hand' en vervolgd met 'zonder te weten wat je zult eten'. De predikant ging met 'Beelden van hoop' nader op deze teksten in. Voor de kinderen was er een kinderverhaal met als titel 'Groeien als een boom ... wegkruipen of opnieuw op weg gaan', de kinderen zaten aan haar lippen gekluisterd bij de vertelling over een bijzondere kleine muis. Tijdens het gezamenlijk zingen van 'Wij gaan op reis langs de weg van verlangen, Ga met ons mee langs de beelden van hoop', we werden meegenomen naar een beeld van bijbels. De bomenkringloop van oude bijbels. Na het gebed bij het openen van de geschriften werd gelezen Psalm 131 en Mattheus 14; 13 en 14 en de verkondiging getilteld 'de heen en terugreis'. Na orgelspel door Henk de Dreu werd in wisselzang met het koor en op de melodie van lied 836 teksten gezongen van Sytze de Vries. De dank-en voorbeden werden omzoomd door het koor met een gebedsacclamatie op tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Antoine Oomen. De dienst werd beëindigd door het koor met het opnieuw zingen van 'Wij gaan op reis langs de weg van verlangen' met woorden van de dichter Dick Pruiksma ...  

  • de predikant Gea vd Velde in diepe gedachten verzonken en kijkt de 'druktemakers' van het koor alleen maar aan

  • oei, oei, Marlein Meulenbeek bekijkt dat lekkers allemaal nog maar n's ...

Pinksteren, 20 mei 2018

Het feest van Pinksteren werd gevierd in de St.Lambertuskerk van Kerk Avezaath. de voorganger was ds. Gea van de Velde, het orgel werd deze keer bespeeld door organist Ton Lammers en ook het Streekkoor Zingen tussen Lek en Linge o.l.v. Elien Lammers verleende weer haar medewerking. De dirigente had een voorstel neergelegd om lied 701 'Zij zit als een vogel, broedend op het water' als een vooroefening met de aanwezige gemeenteleden te doen. Een goed voorstel omdat dit in het nieuwe liedboek een relatief onbekend lied is. Van oorsprong een Keltisch lied wat prachtig de viering van de Uitstorting van de Heilige Geest tijdens dit Pinksterfeest weergeeft. De dienst werd traditioneel geopend door orgelspel, Ton Lammers bespeelde vol pinkstervuur het uit 1882 stammende hoofdorgel met het werk 'Komm, heiliger Geist, Herre Gott' van Friedrich Wilhelm Zachau (1663-1712). Na de welkomswoorden en mededelingen werd staande lied 672 'Kom laat ons deze dag' gezongen. Het koor vervolgde de dienst met het Taizé-lied Veni Lumen en het zojuist geoefende lied 701. De schriftlezing uit het boek Genesis 1: 1-9 werd omzoomd met het zingen door het koor van de Pinksterantifoon lied 668 en in wisselzang met de gemeente het lied van Sytze de Vries 'Kom, Geest van God, en raak ons hart'. Na de uitleg en verkondiging was weer de beurt aan de organist. Ton Lammers vertolkte de 'fughette over 'Komme, heiliger Geist, Herre Gott' van Andreas Armsdorf (1670-1699)' De dienst werd, na voorbeden, stil gebed en Onze Vader, besloten met het gezamenlijk zingen van het loflied nr.675 ' Geest van hierboven'.   

Hoogfeest van Pinksteren 20 mei 2018.

Dit Hoogfeest met als thema ''Heilige Geestkracht'' werd gehouden in het Zorgcentrum Beatrix te Culemborg met als voorganger Pastor Louis Sibbald en met medewerking van het Streekkoor Zingen tussen Lek en Linge o.l.v. Elien Lammers. In het begin van de middag waren wij al present om 'in te zingen'' maar we hoopten uiteraard allemaal dat we hand van de pastor weer konden schudden. Na een lange ziekteperiode had hij, juist op deze christelijke feestdag, aangegeven om de dienst weer voor te willen gaan. De katholieke traditie ziet in de Pinkstergebeurtenis zoals Lucas die in de Handelingen beschrijft, de geboorte van de Kerk. Pastor Sibbold beschouwde zijn voorgaan in deze dienst dan ook als een vorm van geboorte, hij wilde met de woorden van het thema 'Heilige Geestkracht' ook zijn gevecht met zijn lichaam aanduiden.Na het woord van welkom door de pastor werd de dienst door het koor geopend met het lied GvL 429/NLB 632 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven'. Na het openingsgebed zong het koor de Pinksterantfoon NLB 668 'Halleluja! Adem van God vult heel de aarde, die alles omvat, verstaat elk woord. Halleluja!! Na de lezing uit de Handelingen van de Apostelen 2:1-11 kreeg de dienst een vervolg met het zingen van GvL 419a/NLB 686 'De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt' De dienst werd door de pastor vervolgd met de lezing uit het evangelie volgens Johannes 20:19-23, de Overweging en de gezongen Geloofsbelijdenis en de Voorbeden, die iedere keer zingend beantwoord werden door het koor met het lied GvL 811, Nlb 8c 'Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam, Allerwegen op aarde'  Tijdens de collecte zong het koor het prachtige Taizé-lied 'Veni Lumen'.  'Kom Heilige Geest, licht van het hart''. Veni lumen, Veni is infinitivus van komen Lumen is licht. Licht zien is niet altijd even makkelijk. Maar toch komt het. En het blijft komen. Het schijnt op allerlei momenten, zelfs als wij het niet zien. Na het slotgebed kreeg de dienst een einde met het slotlied 'Geest van hierboven' en de Zegen door Pastor Sibbald en het zingen van lied 425 'Vervuld van Uw zegen'.

Maria Zondag, 6 mei 2018, Zorgcentrum Beatrix Culemborg

 

Voor het koor was dit een bijzondere dienst omdat alles draaide om Moeder Maria en relatief onbekende liederen wat ook bleek uit het oud-hollandse taal gebruik. In de Middeleeuwen ontstond het idee om de maand mei aan Maria te wijden. De Romeinen hadden de naam 'mei', in het Latijn Maius, aan deze maand gegeven en die zij in het voorjaar vereerden. Maia, haar naam betekent, moeder, en zij zorgde voor nieuw leven bij de mens en in de natuur.

De voorganger in deze dienst was geestelijk verzorger Sandra van Ommering en de medewerking was in handen van het Streekkoor Zingen tussen Lek en Linge o.l.v Elien Lammers.

Na de welkomswoorden was het de beurt aan het koor met het lied GvL 445 'God groet u zuivere bloeme, Maria maged fijn '. Na het gebed werd het glorialied NLB 157a gezongen door het koor 'Mijn ziel maakt groot de Heer'. Na de lezing uit het boek Lucas 1:39-56 werd door het koor het Magnificat' als canon 'vertolkt en er werd vervolgd met de overdenking. Tijdens de collecte werd het lied 'Fonteine, moeder, maagd reine' vertolkt door het koor en 'ondersteund' door meerdere, voornamelijk, oudere bewoners. Na de voorbeden en het gezongen 'Onze Vader' vervolgde het koor met het zingen van GvL 555 'Wij groeten u, o Koningin, o Maria'. De dienst werd beeindigd met een gesproken en gezongen zegen. Na een gedeelte van de tekst uit de zegen antwoordde het koor met het refrein uit  'Magnificat anima mea Dominum'.   

  • oh, oh, wat duurt wachten toch lang...

  • maar er wordt ook druk gepraat hoor ...

  • een schitterend bloemstuk sierde de kerk op ...

Paasmorgen 2018 in Kerk-Avezaath

 

Er stond een mooie tekst op de liturgie voor deze Paasmorgen 'Geloof je ogen niet', de voorganger was ds. E.Hagen, aan het orgel zat Henk de Dreu en het Streekkoor Zingen Tussen Lek en Linge o.l.v. Elien Lammers verleende haar medewerking. Bij binnenkomst in de eeuwenoude Lambertuskerk werd men verwelkomd door orgelspel van Henk de Dreu, na de welkomswoorden werd gezamenlijk uit de bundel Zingende gezegend lied 155:1 en 3, 'God dank! Laat iedereen het horen' gezongen. Vervolgens werd de Paaskaars binnengebracht, het koor liep er zingend achteraan met het lied van Sytze de Vries, 'Prijs de dag dat Hij verrees, halleluja'. Het licht van de Paaskaars werd gedeeld in een kring voor in de kerk terwijl het koor het Taizë lied 'U bent het licht in ons leven' zong begeleid door Henk de Dreu op het kistorgel, het werd vervolgd met het gezamenlijk zingen van lied 632:1 en 3 waarna men de kaarsen uitblies en ging zitten. Terwijl het dankgebed voor de Paasmorgen werd uitgesproken zong het koor het refrein van het lied 118a 'Mijn God zijt gij, U wil ik danken, zo waar als ik leef'. Na een gesprekje van de predikant met de kinderen werd het kinderlied 'Ik zal er zijn voor jou' gezongen en gingen de kinderen naar hun eigen ruimte. Na het gebed en de eerste lezing uit het boek Jesaja 25:6-9 vervolgde het koor met een Antifoon voor de Paasmorgen, lied 614, 'Halleluja, Ontwaak ik, nog ben ik bij U'. Na het vervolg van de lezingen werd afwisselend met gemeente en koor lied 620 gezongen en werd aangevangen met de de Verkondiging. Nogmaals werd in wisselzang gezongen, ditmaal lied 642 waarna het dankgebed en voorbeden werd gehouden. Het slotlied van deze Paasochtend was lied 630 'Sta op!-Een morgen ongedacht ...' waarna men elkaar nog kon ontmoeten in het koor van de kerk.

 

Witte Donderdag 29 maart 2018

Het was 29 maart 2018 en de z.g. Witte Donderdag van de Stille Week, het thema van dit jaar  was/is 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' en traditioneel verleende het koor hieraan haar medewerking. De diensten werden gevierd in de kerken van Zoelen, Buren en Kapel-Avezaath.Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de paaswake overgaat in het paasfeest. De naam 'Witte Donderdag' verwijst naar het witte gewaad dat de predikanten en priesters tijdens de viering draagt.De gebeurtenissen staan beschreven in de vier canonieke evangeliën; Mattheüs 26:17-75, Marcus 14:12-72, Lucas 22:7-65, en Johannes 13:1-18:27. Na de inleiding op Witte Donderdag werd er gezamenlijk lied ELB 534 'Waar zal ik heengaan' gezongen. Na het gebed en de bijbellezing uit Johannes 14:1-11 zong men lied NLB 534,'Hij die de blinden weer liet zien' . Vervolgens kwam de uitleg en het vervolg van de bijbellezing Johannes 16:29-33. Terwijl de tafel voor het avondmaal werd klaargemaakt zong het koor NLB 398 'Steek je hand uit' en werd men in de gelegenheid gesteld om elkaar met Vrede te begroeten. Deze Vredegroet mocht men tekenen op elkaars hand, in welke vorm dan ook, het vredesteken, een hartje, een naam of een ander teken. Hierna werd een kring voorin de kerk gevormd. Het koor zong intussen het tafelgebed 'In de bovenzaal' van Kirk Dearman. Intussen zong het koor tijdens het delen van brood en wijn het Taizé lied 'Eat this bread, drink this cup'. Na het dankgebed en vervolg van de bijbellezing zong het koor uit Zingenderwijs lied 92 'Jij wist dat je zou sterven', het was jouw laatste avondmaal'. Na het samen bidden van Luthers avondgebed werd de kerk in stilte verlaten en ging men op weg naar de Goede Vrijdag.        

Eat this bread, drink this cup

11 februari 2018 Zorgcentrum Beatrix

De eerste viering van dit jaar was een feit. In zorgcentrum Beatrix zongen we een eucharistieviering waarin voorging pastoor Fred Hogenelst, de pastoor van de Barbarakerk in Culemborg. 

We begonnen met lied 280 'De vreugde voert ons naar dit huis', een mooi lied om een viering mee te beginnen. Het 'Kyrie' (lied 301K NLB) en het 'Gloria' (lied 308a NLB) sloten de start van de viering af. 

Na de lezingen uit Jesaja en het verhaal van de Barmhartige Samaritaan zongen we het prachtige 'Houd mij in leven' naar psalm 25:17 dat door Bernard Huijbers op muziek is gezet. Na de geloofsbelijdenis en de gebeden zongen we Lied 117d 'Laudatus Omnes Gentes', uit Taize. Ben Kots heeft daar een transponatiezetting voor geschreven die we voor het eerst zongen (zie foto hieronder).Telkens een halve toon omhoog en dat gaf een mooi resultaat. In totaal vijf keer zo gezongen, dus twee tonen hoger ge-eindigd. 

Tijdens de eucharistie zongen wij 'Eat this bread, Jesus Christ bread of Life' door Jacques Berthier uit Taize op muziek gezet. Mooi gezongen weer. De opname is van twee jaar geleden in Zoelen. 

We sloten de viering af met  lied 423 (NLB) 'Nu wij uiteen gaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!' op een tekst van Sytze de Vries en een melodie van Christiaan Winter. 

Met dank aan pastoor Fred  en Jola Mijnen voor de prettige samenwerking.

Pastoor Fred Hogenelst

Laudate Omnes Gentes, telkens een halve toon omhoog

Wereldgebedsdag 2 maart 2018

Op 2 maart zongen we een mooie viering op de Wereldgebedsdag in de Oranjehof in Buren. Samen met vrouwen uit Suriname - die de viering in elkaar hadden gezet - en Machteld de Mik als voorgangster en een heleboel vrouwen uit Buren e.o. verzorgden we deze dienst. Zoals gebruikelijk kwamen de liederen uit allerlei windstreken en denominaties, maar ze verbonden ons met elkaar. Want deze viering werd op hetzelfde moment op veel plekken in de wereld gehouden. 'En dat moeten we blijven doen' , zoals Machteld zei. En dat willen wij ook graag. 

Hoofdthema was onze verantwoordelijkheid voor de schepping en het lied dat daar mooi bij paste was lied 96a uit het Nieuwe Liedboek: Zingt een nieuw lied alle landen. 

Maar ook het Laudates Omnes Gentens en het Kyrie uit Taize klonken. Daarnaast zongen we Voor al uw goed gaven Heer zij U de dank en eer (lied 235 NLB) in canon. Een lied uit onze kindertijd, maar niet minder leuk om te zingen. Als slot zongen we Een roep, een stem in vele talen uit het Liedboek van 1973. Hoe actueel kan een mens het hebben. 

Palmzondag in Zorgcentrum Beatrix 25 maart 2018

Al zwaaiend en zingend kwamen we binnen in de ruimte van het Zorgcentrum Beatrix in Culemborg. Palmzondag: Het Hosanna klonk (Hosha Na: Help toch, red mij, alstublieft betekent dat). Dans en zing, hosanna voor de Koning (lied 555 NLB) zongen we en samen met de aanwezigen zwaaiden we de takken rond. Kijk maar naar het filmpje dat GertJan ervan maakte. 

Ad Otten leidde de viering en inspireerde ons met zijn woorden. En dat er ook wel eens iets niet helemaal goed gaat bleek toen de collectezakken verdwenen waren. Maar een oplossing snel gevonden, want het was nog koud buiten en er werd vlug een mooie muts van iemand geleend. Hoe creatief kun je zijn. 

Met dank aan Ad Otten en Gertjan Post voor de fijne samenwerking.

 

Dans en zing, hosanna voor de Koning