de koorleden wachten voor de dienst op wat komen gaat...

Jorrit Meulenbeek

Dienst Erichem 24 februari 2019

Voor het koor ging 2019 van start met de uitnodiging om de dienst van 24 februari, in de intimiteit van de Sint Joriskerk ven Erichem, mee op te komen luisteren. Na een zeer intensieve wekelijkse repetitieperiode was het zover dat wij de 'generale repetitie' in de Sint Joriskerk, met begeleiding van de all-round musicus Jorrit Meulenbeek, mochten houden. Op de zondagochtend van de dienst waren wij dusdanig vroeg aanwezig bij het eeuwenoude kerkgebouw dat wij de kerkdeur nog gesloten aantroffen. Het werd dus een ogenblikje wachten in het heerlijke ochtendzonnetje, zou dit een voorteken zijn van een mooie dienst ?? Nadat wij ons als koor in de kerk hadden geïnstalleerd en, gezien het te zingen repertoire onder de bezielende leiding van Elien die de directie volledig op zich nam, kon voor ons het zg. 'inzingen' van start gaan. Het was weer wennen om in zo'n grote lege ruimte te zingen, ook al doordat wij wij door ziekte enkele afwezigen in de bezetting hadden. Was het zoals het gezegde onder muzikanten is van 'een slechte generale is een goede uitvoering' ? We werden 'een hart onder de riem gestoken' toen predikant Everdien Hagen binnenkwam en reageerde op ons zingen met de woorden 'klonk goed'.                                                                                                                                                 Ds. Hagen opende met welkomswoorden en het drempelgebed de dienst waarna het koor vervolgde met lied 295, 'Wees hier aanwezig, woord ons gegeven'. Een, niet zo'n eenvoudig, gedeeltelijk solistisch, lied uit het liedboek van Huub Oosterhuis. De solistische voorzangen werden vertolkt door de sopranen en tenoren met pianobegeleiding van Jorrit Meulenbeek.  Het refrein 'Wek Uw kracht en kom ons bevrijden' werd na iedere voorzang gezongen door de aanwezige gemeenteleden en het koor. Na Bemoediging en groet werd vervolgd met het toezingen van God met het openingslied 'Steek nu voor God de loftrompet', lied 95 uit het liedboek. Jorrit Meulenbeek liet hierbij zien en horen dat hij een echte muzikale duizendpoot is want voordat de gezamenlijke liederen konden worden ingezet moest hij iedere keer met 'gezwinde spoed' de trap op om dan achter het orgel plaats te nemen. Daarna het Kyriegebed, waarin ds.Hagen een smeekbede bij God neerlegde, waarom wij als mensen onderling zo onverdraagzaam zijn. Het koor zong iedere keer tussen de gebeden lied 301k 'Kyrie Eleison'.  Als Glorialied werd uit lied 869 ' Lof zij de Heer, ons hoogste goed' door allen de coupletten 1, 4 en 6 gezongen waarna de predikant aanving met het gebed en de eerste schriftlezing uit het boek Ester, hoofdstuk 8: 3-8. Een bijbelboek wat zeer de moeite waard is en helaas niet zo vaak in diensten wordt gelezen. De sopranen van het koor vertolkten daarna met gitaarbegeleiding van Jorrit Meulenbeek uit lied 936 'Luister naar de wind' de coupletten 1 en 2 en het derde couplet werd door allen gezongen. Ds. Hagen vervolgde de dienst met de tweede schriftlezing uit het boek Ester, hoofdstuk 8 met de versen 9-17. Het koor beantwoordde deze lezing met het zingen van het z.g. Schriftlied, lied 322 van Huub Oosterhuis, 'Die chaos schiep tot mensenland', waarna de predikant weer het woord nam met het lezen uit het bijbelboek Lucas 6: 27-38 en werd besloten met gemeentezang van lied 905, 'Wie zich door God alleen laat leiden'. Na de Verkondiging werd de dienst besloten met het zingen van de woorden van Desmond Tutu 'Goodness is stronger than evil' en vertaald in het Nederlands door Ria Borkent als 'Goedheid is sterker dan slechtheid, liefde sterker dan haat'. In dit lied uit Iona was het thema, wat als een rode draad door de dienst liep, de onverdraagzaamheid van de mens, zoals in het Kyriegebed door ds. Hagen neergelegd bij God en de lezingen uit de bijbelboeken en afgerond met dit prachtige lied.                      

Wereldgebedsdag Buren 1 maart 2019

Al meerdere jaren zijn wij als koor Zingen Tussen Lek en Linge vaste gast(en) in Zorgcentrum Oranjehof te Buren waar traditioneel de Wereldgebedsdag wordt gehouden. De koorleden waren  reeds om zes uur aanwezig om nog wat te repeteren en te wennen aan de 'gort-droge akoestiek' van de omgetoverde Restaurantzaal. Zo'n ruimte of zaal is uiteraard niet gebouwd om te musiceren o.i.d en het was ook niet de meest prettige opstelling die men in gedachten had voor het koor, ook al omdat dirigente Elien Lammers de piano zou bespelen en deze laatste stond achter het koor. Gelukkig had het koor alles nog eens goed doorgenomen en Elien had er alle vertrouwen in dat de liederen op een juiste manier zouden kunnen worden volbracht. Deze oecumenische viering, die voorbereid was door de plaatselijk Hervormde Vrouwen Dienst (HVD), had dit jaar 2019 als thema 'Welkom, God nodigt je uit!!! en het land dat door de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag werd verkozen voor projecten was Slovenië, met projecten zoals; een nieuw ASPI-centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom, een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders en het Roma-project in Pusca. Tot grote voldoening van de dames van de HVD, die dit hadden georganiseerd, haalde de opkomst een groot getal. Er waren zelfs boekjes tekort, waarin nadere informatie staat over de aard van de akties en de Orde van Dienst. De voorganger van deze avond was ds. Machteld de Mik, tevens predikante van de kerkelijke gemeente Erichem/Asch. Het koor opende de avond met het zingen van een lied uit de bundel Tussentijds 'De vreugde voert ons naar dit huis', waarna de voorganger een Welkom en Begroeting uitsprak met ondermeer de woorden in het Sloveens, Dober Vecer, Goedenavond, en waarna zij in Gebed ging. Het koor vervolgde met lied 868 uit het Nieuwe Liedboek, 'Lof zij de Heer'. Hierna nam de voorganger weer het woord,'Laten wij luisteren naar de ervaringen van Sloveense vrouwen en met hen bidden' waarna dames uit de HVD de stemmen vertolkten van verschillende Soveense dames zoals Marjèta, Mojca, Ema en Natasha die in gebed gingen. Iedere keer tussen de gebeden in werd door het koor gezongen lied 333 uit het Nieuwe Liedboek 'Kom, Geest van God'. Na het uitspreken van het Gebed om Vergeving ging de stem weer naar het koor met het zingen van lied 146 uit het Nieuwe Liedboek 'Zing, mijn ziel, voor God de Heer'. De voorganger las hierna uit de NBV uit het boek Lucas hoofdstuk 14 15:24. Het koor beantwoordde zeer toepasselijk met lied 422 uit het Nieuwe Liedboek 'Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart' waarna de voorganger verder ging met de Overdenking. Na het aanhoren van de woorden tijdens de Overdenking was het tijd voor de Collecte terwijl het koor lied 416 uit het Nieuwe Liedboek zong 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. Na het uitspreken van het Dankgebed door de voorganger werd door het koor ingezet met lied 833 uit het Nieuwe Liedboek 'Neem mij aan zoals ik ben'. Met het oecumenisch uitgesproken 'Onze Vader in de hemel' en de Wegzending en Zegen door de voorganger werd de dienst afgesloten door het koor met het zingen van lied 393 uit het Liedboek voor de Kerken 'Een roep, een stem in vele talen'. Met een gezellige 'nazit en koffie' werd de avond afgesloten. 

  

 

  

Wereldgebedsdag 1 maart 2019