Paastriduüm 2019

Kopie op doek van Da Vinci's Laatste Avondmaal, waarschijnlijk door renaissanceschilder en belangrijkste volgeling van Da Vinco, Andrea Solari (Andre del Gobbo)

Gezegend zijt Gij levende God (NLB 403b)

Opname gemaakt tijdens de repetitie voorafgaand aan de viering op Witte Donderdag 2019 in Zoelen.

Wij zijn het lichaam

Het koor zingt Wij zijn het lichaam tijdens de repetitie vooraf aan de viering.

Witte Donderdag, 18 april in Zoelen

Na een periode van intensieve studie voor het koor van de te zingen liederen brak dan het Triduum Sacrum 2019, de drie Heilige Dagen, bestaande uit Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, aan. Een week eerder hadden wij al kunnen oefenen in de eeuwenoude Stefanuskerk van Zoelen. Onder de bezielende leiding van een tweetal musici, door onze koorleidster en pianiste Elien Lammers en organiste/pianiste Teunie Trouwborst werden de puntjes op de - i - gezet. Tempi en dinamiek van de liederen werden waar nodig wat bijgestuurd en aan het eind van de repetitie mocht een ieder zeer tevreden huiswaarts gaan. En vervolgens was het dan zover, Donderdagavond, Witte Donderdag, trad het Streekkoor Zingen Tussen Lek en Linge aan in de dienst waarin de christelijke gemeenschap het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nuttigde, een dag voordat hij op Golgotha zou worden gekruisigd. Na de welkomswoorden en Moment van Stilte volgde het Votum en Groet. Hierna volgde de inleiding op Witte Donderdag met als thema 'Zo nederig nabij', waarna het aanvangslied uit het liedboek Tussentijds 157: 1,2 'Gedenken wij dankbaar de daden des Heren' op tekst van Huub Oosterhuis en op de aloude melodie uit Valerius Gedenck Clanck uit 1626 door alle aanwezigen werd gezongen. Na het gebed van deze dag zong het koor een lied uit de Iona Community, 'Wij zijn het lichaam'. De dienst werd vervolgd met de schriftlezing uit Filipenzen 2:5-11 waarna de uitleg met als thema 'als één die dient'. Hieraan volgend werd in wisselzang tussen koor en gemeente lied 569 uit het NLB 'Toen Jezus wist: nu is gekomen' gezongen. De schriftlezing was deze avond uit het boek Lukas 22: 14-18 en terwijl de avondmaalstafel werd voorbereid zong het koor het ritmische lied NLB 386, 'Vier met alles wat in je is' waarvan de melodie afkomstig is van een volksmelodie uit Jamaica en bewerkt door Doreen Potter en op tekst van Fred Kaan. Na de Nodiging aan allen om deel te nemen aan de Viering van het Laaste Avondmaal zong het koor het Tafelgebed, lied 403b NLB, 'Gezegend zijt Gij' op tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Tom Löwenthal. Dit lied kreeg extra glans door de schitterende wijze van opluistering door de fluitiste Marianne Beunke. Na de Vredegroet en Uitdelingswoorden was de tafel gereed voor de Gemeenschap van brood en wijn. Tijdens de maaltijd zong het koor opnieuw een lied uit de Iona Community, 'Brood - hier gedeeld om het leven' op tekst en melodie van John L. Bell en in het Nederlands vertaakd door Alfred C. Bronswijk. Na het gebed werd de avondmaalstafel afgeruimd waarna de overgang naar Goede Vrijdag werd voorbereid met het lezen als Schriftlezing uit het boek Lukas 22: 24-32. Met het bidden van het Luthers Avondgebed werd deze dienst afgesloten en in stilte verlieten allen de kerk.         

een helpende hand is altijd welkom ...

de door de kinderen versierde kaarsen

nogmaals de door de kinderen versierde kaarsen

Surrexit Christus

Paasmorgen 21 April 2019

de Paaskaars 2019

In het vervolg van de Viering van Witte Donderdag in de Stefanuskerk van Zoelen en Vieringen van Goede Vrijdag in de Sint Lambertuskerk van Buren en de Paaswake in de St.Agatha-Capel van Kapel-Avezaath was het nu overal in de Christelijke Wereld Paasmorgen geworden en de St.Lambertuskerk van Kerk-Avezaath maakte zich op om de bezoekers te mogen ontvangen. 

Het Streekkoor Zingen Tussen Lek en Linge onder leiding van Elien Lammers was alweer vroeg paraat om 'in te zingen' en nog enkele stukken te repeteren met de organist Henk de Dreu. Het was deze keer duidelijk te zien dat er sprake is van een Streekkoor want helaas waren er meerdere zangeressen die in hun/de plaatselijke koren meezongen in Buren en Ravenswaaij. Er werd dus een stevige taak op de schouders gelegd van de overige zangeressen/zangers maar gezien hun ervaring zou dit wel moeten lukken of om binnen de muziektermen te blijven moeten klinken. Bovendien kreeg men ook nog eens ondersteuning van de trompettist Dick Hitman.

Het thema van de dienst op deze Paasmorgen was 'Christus de gulle gast' en de voorganger was ds. Everdien Hagen. Na de welkomswoorden en orgelspel door Henk de Dreu werd het Nieuwe Licht, de z.g. Paaskaars, binnengebracht. Alle aanwezigen gingen staan om het Nieuwe Licht te begroeten wat zingend van lied 296 'Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen' door het Streekkoor, die de kaars lopend volgden op de binnenkomst door de kerk. De voorganger ging voor met de woorden 'Het licht van de Levende' en de gemeente beantwoordde met de woorden 'wij danken God'. Na de bemoediging en groet werd lied 637 NLB 'O vlam van Pasen, steek ons aan .... ' door allen gezongen. Terwijl een ieder die niet in de Paaswake was het licht kon delen van de Paaskaars aan de hun uitgereikte kaarsen, zong het koor ondertussen uit het liedboek Zangen van Zoeken en Zien het lied 'Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft' wat na enkele keren herhalen door de voltallige gemeente uit volle borst werd meegezongen en men vormde een kring in de kerk. Na het lezen van een gedicht werd door allen het bekende Paaslied 642 NLB ' Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan', gezongen. De kaarsen werden weer uit geblazen en een ieder ging weer op zijn plaats zitten. De dienst werd vervolgd door de predikant met het Dankgebed op de Paasmorgen en door allen werd daarna het Glorialied, lied 617 NLB gezongen 'De Heer is waarlijk opgestaan'. Daarna was het tijd voor het traditionele gesprekje met de kinderen die daarna naar hun nevendienst gingen en niet eerder dan dat koordirigente Elien achter de piano had plaats genomen en de zonnige tonen van het Kinderlied 'Weet je dat de lente komt' op tekst en muziek van Rikkert Zuiderveld, werd gezongen. Na het gebed volgde de Evangelielezing Lucas 24 : 28-35 en werd afgesloten door het Streekkoor met het zingen van Surrexit Christus' uit het liedboek Zangen van Zoeken en Zien. De tweede lezing was uit het Bijbelboek 1 Johannes 4: 7-12 en werd vervolgd door het koor met het zingen uit de Iona Community 'Goodness is stronger than evil, love is stronger than hate, en door allen de vertaling 'Het goede is sterkerk dan 't kwade, liefde is sterker dan haat'. De oorspronkelijke Engelse tekst van dit lied uit 1995 is van Desmond Tutu, de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad, Zuid Afrika. Na de verkondiging en orgelspel werd lied 632 NLB 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven' door allen gezongen waarna de kinderen uit de nevendienst terugkwamen en vol trots hun versierde kaarsen, die zij in de nevendienst hadden versierd, aan de gemeenteleden lieten zien. Na het dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze vader werd er ook nog tijd ingeruimd voor enkele mededeling en de collecte. Het slotlied van deze prachtige Paasdienst werd lied 634 NLB 'U zij de glorie, opgestane Heer' uit volle borst door een ieder gezongen. Alle gezamenlijke liederen werden bovendien begeleid door de trompettist Dick Hitman wat altijd een extra fleur en kleur meegeeft. Na de wegzending en zegen, die beantwoord werd door orgelspel van de vaste organist Henk de Dreu was er gelegenheid om elkaar nog te ontmoeten en na te praten.

Gezegende Paasdagen !!     

 

De Pinksterkaars in Ravenswaaij

Pinksteren 2019

Op 9 juni zongen we in de Protestantse Gemeente Ravenswaaij de Pinksterviering. Everdien Hagen ging voor en Johan Honders zat op het orgel. Pastor Jack de Koster werd als ouderling bevestigd waardoor hij het pastorale werk in de gemeente op zich mag/kan nemen. 

De Nicolaaskerk is niet zo groot dus het was even passen en meten om er allemaal te kunnen zitten, maar dat lukte uiteindelijk goed. 

Als drempelgebed zongen wij lied 688 'Heilige Geest', op de tekst van Jaap Zijlstra en op muziek gezet door Willem Vogel. Na de bemoediging en groet werd lied 657 (NLB) 'Zolang wij ademhalen' als gebed om ontferming gezongen. De tekst is door Sytze de Vries geschreven op een melodie uit Wales die uit 1865 stamt. 

De kinderen kregen allemaal een ballon om aan te geven wat adem doet en Ardo kreeg de opdracht om te tellen hoe vaak Everdien het woord 'adem' gebruiken zou in de preek. We zongen met z'n allen het Pinksterlied voor de kinderen: lied 683 ''t Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest' van Hanna Lam en op de melodie die door Wim ter Burg is gemaakt.

Psalm 104 werd gelezen en daarna zong het koor lied 104A uit het NLB. Ad Lips zong de solo en het koor het refrein. De opname is van de repetitie voorafgaand aan de viering, helemaal perfect ging het toen nog niet, maar in de viering klonk het prachtig! Dankjewel Ad, voor alle moeite die je ervoor gedaan hebt. 

Na de lezing uit Johannes 20: 19 - 23, waarin Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen, zongen we lied 681, het Pinksterlied uit Taize: 'Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende'. Everdien had er een vertaling bij gemaakt:

Geest van God kom over ons

kom en verwarm ons met uw liefde

Geest van God kom over ons, 2 x

 Na de overweging - die me qua schoonheid zowat de adem benam - zongen we het uit Zweden afkomstige lied 970 'Vlammen zijn er vele'. De hofdichter Anders Frostenson maakte de Zweedse tekst 'Lagorna ar manga' en Olle Widestrand schreef de prachtige melodie. Coen Wessel zorgde voor een mooie vertaling. We hebben er helaas geen opname van gemaakt. 

Nadat Jack de Koster als ouderling bevestigd was kregen we allemaal een HIGH TEN mee, zie de foto's. Adem om mee te nemen, waar we ook heengaan en wat we ook doen. 

Na de dankzegging, de voorbeden en het Onze Vader dat we gezamenlijk baden werd er gecollecteerd en zongen we het slotlied lied 687 'Wij leven van de wind'. 

Een prachtige viering was ten einde gekomen.

Fijne Pinksteren gewenst. 

O ja, Everdien had 16 keer 'adem' gezegd. 🙂😀

 

 Met dank aan Marjo voor het maken van de filmpjes en foto's.

Lied 688 Heilige Geest

Lied 104 A Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan

Lied 681 Veni Sancte Spiritus

Herdenkingsbijeenkomst Zorgcentrum Beatrix 19 juni 2019

Op 19 juni zongen we voor overledenen in het Zorgcentrum Beatrix in Culemborg. 

Een viering van herdenken en gedenken. Geestelijk verzorger en voorgangster Sandra van Ommering stak de paaskaars aan waarna wij 'Als alles duister is' uit Taize, in het Nederlands en het Frans zongen. Thea las een mooi gedicht voor over dood en verdriet, rouw en weer verder gaan en als troostlied zongen wij het mooie 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' waarvoor Huub Oosterhuis de tekst schreef en Antoine Oomen de muziek (GvL 489). 

Tijdens het voorlezen en aansteken van de kaarsen voor de 35 overledenen zongen we de troostrijke acclamatie 'Spreid u dragende vleugels onder hen uit, spreid uw warmende lichtglans over ons uit.' Maria de Groot schreef de tekst en Eileen Silcocks de melodie. Terug te vinden in de bundel Eva's lied II (nr 55) uit de tachtiger jaren.  

Na een moment van stilte klonk de samenzang van lied 730 uit het Nieuwe Liedboek: 'Heer, herinner U de namen'. Jos las de lezing uit Prediker en wij zongen 'Ga maar gerust' op de tekst van Sytze de Vries en de melodie 'Finlandia' van Jean Sibelius, gemaakt in 1900. Het blijft een prachtig lied. 

Sandra sprak de troostgevende Overdenking uit en we zongen allemaal 'Wat de toekomst brengen moge'. Dat kent toch iedereen!

Klaas las het gedicht:

De zon scheen, de bloemen bloeiden.

De vogels floten en toen werd het stil.

Waar je ook bent, ik zou het niet weten,

niet in de tijd of afstand te meten.

Ik heb je bij me, diep in mij.

daarom blijf je altijd dichtbij.

Nu je slaapt zonder te dromen

zal je nog altijd in mijn dromen komen.

Ik zal voor je ademen, voor je voelen en horen, 

niets gaat verloren.

Want niet door jou lichaam, maar door je geest

zal iedereen weten wie je bent geweest.  

Wij zongen 'Bleib mit deiner Gnade bei uns' uit het NLB 256. 

Sandra sprak het gebed uit en we sloten af met de zegenbede: 'Geef ons genadig, goede God' (NLB 414). 

 We hebben al diverse keren de Herdenkingsviering gezongen, maar het blijft iedere keer weer indrukwekkend. Met veel dank aan de zangeressen en zangers van ons Streekkerkkoor Zingen tussen Lek en Linge. En aan Sandra van Ommering voor de fijne samenwerking.

Koorlid Betty kreeg ook nog een reactie: 

'Complimenten voor jullie mooie zang.

“Emotioneel en kippenvel" zei een familielid.

Adéle en ik hebben ook genoten.'

Slotzondag Kerk-Avezaath 30 juni 2019

Op 30 juni was het kerkelijke seizoen ten einde en zongen we - zoals gewoonlijk - op onze thuisbasis in de Lambertuskerk in Kerk-Avezaath. Everdien Hagen ging voor en Henk de Dreu speelde op het orgel. Gezamenlijk hadden we allerlei liederen gekozen die we het afgelopen seizoen gezongen hadden. Het jaarthema was 'Ik zorg voor jou....Jona en de wonderboom' en daar paste van alles bij. 

Henk begon met het prachtige Notre Pere van Maurice Durufle en na het welkom en de stilte zong het koor lied 886 'Abba, Vader, U alleen'. We zongen allemaal psalm 150 'Loof God, loof Hem overal'. Na de bemoediging en groet volgde het gebed van de ontferming over de nood van de wereld. Samen met de gemeente zongen we lied 301k: 'Kyrie Eleison'. Als Glorialied klonk lied 648 'Zing halleluja, hemel en aarde, zing'. 

Nadat de kinderen - en wij allemaal - geluisterd hadden naar het verhaal van Jona en de wonderboom en zij naar de kindernevendienst gingen zong het koor het gebed voor de lezing, lied 324 'Wat vrolijk over U geschreven staat'.

Na de lezing uit Jona 4 zongen we lied 900 'Nada te turbe' en in de Nederlandse vertaling 'Niets zal je deren, niets je benauwen, als je God zoekt, zal niets je ontbreken'.  

Na de mooie woorden in de verkondiging van Everdien luisterden we naar 'Allein zu Dir Herr Jesu Christ' van J.S. Bach. Een prachtig stuk door Henk gespeeld.

Bij de dank- en voorbeden zongen we lied 368g 'Adem van God, vernieuw ons bestaan'. Beluister de opname van de repetitie maar eens. Zie hieronder. 

Nadat het slotlied gezongen was en de zegen uitgesproken zongen we allemaal lied 810: 'Ga tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn: Ga!' Een mooi slot van de viering. 

Misschien is het u opgevallen maar normaliter zijn wij in het zwart-wit gekleed bij vieringen. Maar we dachten 'laten we eens gek doen en er zomers uit zien' en dat klopte heel goed want het was bloedheet. Vandaar dat we kleurrijke kleding aanhebben. Ad was zelfs in keurige korte broek 🙂.

Na afloop wachtte ons nog een heel gezellig samenzijn en verrukkelijke lunch. 

 

Wie dacht dat we klaar waren voor dit seizoen...... nou nee, op zondag 7 juli zongen we nog een Streekviering in Buren. Kijk maar eens bij dat verslag. 

Wat vrolijk over U geschreven staat

De repetitie voorafgaand aan de viering. Het was nog even inzingen en niet helemaal naar onze zin, maar in de viering klonk het prachtig.

Adem van God

Zomer acclamatie Adem van God

Aartjan was naar de Kirchentag in Dortmund geweest en net op tijd terug om weer mee te zingen. Maar die das was wel heel bijzonder.

Ga tot de einden der aarde

Een mooie zomer 'uitsmijter'

Nada te turbe

Nada te turbe tijdens de repetitie