Zondag Gaudete 12 december 2021

Roze zondag heet Gaudete, de derde adventszondag. Ds Elly Bakker ging voor in Kerk-Avezaath en zij had een mooie viering in elkaar gezet. En Piet van der Steen speelde op het orgel. 

We begonnen met lied 466 'O wijsheid, daal als vruchtbare taal' met het 'O kom , o kom Emmanuel'. 'Maak uw toekomst rozerood' staat er in het 5e couplet. Een hoopvol lied. 

Na het Kyrie - in de adventstijd wordt er geen Gloria gezongen en de lezing uit Jesaja 35 zong het koor de eerste 2 coupletten van lied 608 'De steppe zal bloeien'. Blijft altijd mooi. 

Na de lezing uit Lucas 1 waar het verhaal van Elizabeth en Maria centraal staat zongen we lied 739 'Wat heeft Maria ons bewaard'. Ook al zo'n mooi en toepasselijk lied. Elly hield daarna een inspirerende overweging. 

Na het orgelspel van Piet zong het koor lied 450 'Verblijd u in de Heer altijd', bij uitstek het Gaudetelied. 

In het slotlied lied 157a 'Mijn ziel maakt groot de Heer' zong de gemeente in twee coupletten mee en dat was heel fijn om te horen. Samen zingen doet wonderen!

Met veel dank aan Elly, Piet en alle zangeressen en zangers van het koor. 

 

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 21 november 2021

Ieder jaar worden op de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar alle overledenen uit de gemeente herdacht. De naam zegt het al het is de laatste zondag van het kerkeklijk jaar en hierna start de Advent. 

Op 21 november 2021 kwamen we samen in de Lambertuskerk in Kerk-Avezaath om 19 overledenen te gedenken. Everdien Hagen ging voor en het thema was 'We zijn niet alleen'. Ardo Schelling bespeelde het orgel vooraf, na de verkondiging en achteraf en Elien zat achter de piano. Helaas mochten de gemeenteleden niet meezingen ivm de stijgende cijfers van corona. Maar het koor was er wel.

Nadat de Paaskaars aangestoken was zongen we lied 121 (NLB) 'Ik sla mijn ogen op en zie' met de vraag erin 'waar komt mijn hulp vandaan'?

Na het votum, de groet en het startgebed zongen we 'Ubi Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est', - 'waar vriendschap is en en liefde daar is God'-. 

Het gedicht van Marinus van den Berg gaf heel goed de sfeer weer:

                            Ik denk niet soms aan je, ik denk elke dag aan je

                            Ik mis je niet minder maar meer, je bent er steeds langer niet.

                            Ik denk aan je als ik wakker word, ik denk aan je als de kraan lekt, ik denk                                aan je als de koelkast leeg is, ik denk aan je als de zon schijnt, als ik zo                                    graag met je wilde fietsen, als ik zo graag met je buiten wilde zitten.

                            Ik denk aan je als ik wil vertellen: van een kleinkind dat komt, van onze                                    zoon die gaat scheiden, van de auto die verkocht is. Ik denk aan je als                                      iemand zomaar zegt: 'alles goed?'

                   Nooit meer is alles goed, soms gaat het beter dan anders. De ene dag is mijn                                                           gemis zachter dan de andere. 

                Sinds anderen zeggen: 'het is beter zo'....

                                                  'hij is goed af'.......

                                                  'zij heeft niet geleden'......

                                                  'het was niet veel meer'......

                                                 Verlang ik nog meer naar je.

               Mijn dag is beter als je naam wordt genoemd, als ik merk: je wordt niet vergeten.


De namen van 19 overledenen werden genoemd en voor iedereen werd een kaars aangestoken en een witte roos in een vaas gezet. De laatste kaars was voor alle mensen die overleden waren. 

Tussendoor zong het koor lied 598 'Als alles duister', zowel in het Nederlands als in het Frans.

Na de bijbellezing uit Job 30: 20 - 31 zong het koor 'Ik zal er zijn'. Onderaan deze pagina treft u de versie aan die tijdens de Startzondag gezongen werd. Maar nu deed het hele koor het. Het klonk erg mooi!

Na de preek zong het koor lied 835 'Jezus ga ons voor, deze wereld door. 

Na de gebeden en het Onze Vader sprak Everdien de slottekst uit:

                                Als je niet gehoord wordt, Hij hoort je

                                Als je niet gezien wordt, Hij ziet je

                                Als je niet getroost wordt, Hij troost je

                                De Eeuwige liefde is altijd dichtbij

                                ook als je het niet ervaren kunt

Bij het slotlied 'Ga met God' zong de gemeente mee. Dat werd erg fijn gevonden. 

Hartelijk dank aan iedereen die aan deze viering meewerkte en vooral aan Ardo voor zijn orgelspel en de zangeressen en zangers van het koor. Het klonk prachtig!  

Lied 369B Onze Vader

Tijdens de repetitie van de startzondag voorafgaand aan de viering

Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Tijdens de repetitie van de startzondag

Ik zal er zijn

Startzondag 19 september 2021

Op 19 september was er de Streekstartzondag in de Lambertuskerk in Buren en het thema was 'Zing mijn ziel, zing samen". Nog net op 1,5 meter afstand van elkaar waren er toch een heleboel mensen op komen dagen. En er was een Toptien van meest gewenste liederen gemaakt. Heel wat te doen dus. 

 

We begonnen met lied 146 'Zing mijn ziel, voor God de Here' waarmee de toon was gezet.  Everdien ging voor en Teuni begeleidde ons op orgel of piano. Everdien had na elk lied een korte uitleg en zo zongen we de hele viering door. 

Wat heel bijzonder was, was het feit dat Everdien deze maand al vijftien jaar verbonden is aan de gemeente van Kapel- en Kerk-Avezaath en dat werd ook herdacht. 

De kinderen gingen een kerk bouwen en om hen te stimuleren zongen we het lied 'Samen' van Elly en Rikkert over een metselaar die samen een huis bouwt. Lekker ritmisch met heerlijke valkuilen, maar het ging redelijk goed. 

Als Kyrie en Gloria zongen we psalm 42 'Evenals een moeder hinde' en psalm 103E 'Bless the Lord' het lied uit Taize. Met een mooie afwisseling tussen het Engels en Nederlands. Het koor zong er vrolijk op los.   

Bij het geloofbelijden zongen we in wisselzang het mooie lied 601 'Licht dat ons aanstoot', een prachtig opbouwlied, waarin de sopranen heel teder het eerste couplet zongen waarin het licht wordt, en iedereen inviel bij het tweede couplet en we gezamenlijk op forte het derde couplet zongen met een 4 stemmig koor op de achtergrond. Klonk prachtig!

Na de 1-regelige evangelietekst uit Marcus 9: 24 'ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp' zongen Sandra, Jolanda en Roos het prachtige 'Ik zal er zijn' van Sela. 

De stilte die hierop volgde was adembenemend. 

Na het mooie orgelspel van Teuni volgden de gebeden die we allemaal beantwoordden met 'Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen'. We sloten de gebeden af met een mooi gezongen 'Onze Vader', lied 369b waarbij de doxologie door iedereen werd meegezongen. 

De viering werd afgesloten door het gezamenlijk zingen van lied 657 'Zolang wij ademhalen' en het gezongen 'Amen' (lied 431B). 

Er was lekkere koffie, thee en heerlijke baksels en er werd volop met elkaar gekletst. Maar een half uurtje later gingen we aan de slag met de Toptien. Ieder gemeentelid had van tevoren een favouriet lied mogen insturen en daar was een toptien van gemaakt. De kinderen bouwden de kerk op die ze samen gemaakt hadden. Dat zag er prachtig uit. 

1. We begonnen allemaal met het kinderlied 'Samen' van Elly en Rikkert en opnieuw swingde het door de kerk. 

2. 'Aan U behoort, o Heer der heren' Lied 978 (NLB) was het tweede samenzanglied. 

3. Het derde lied was lied 634 (NLB) 'U zij de glorie'. 'Dit is de kern, hier gaat het om' had iemand bij haar/zijn keuze geschreven. 

4. We gingen verder met lied 121 'Ik sla mijn ogen op en zie' uit het NLB.

5. Daarna zongen we met z'n allen het lied van Sela 'Ik zal er zijn' en dat ging heel aardig, ook al hadden veel mensen het voor het eerst in hun leven, het in de viering gehoord. 

6. Het zesde lied was het vrolijke lied 'Zie de zon, zie de maan'. Prachtig door allemaal gezongen. 

7. Het zevende lied was een lied uit de Engelse koortraditie 'Praise the Lord my soul, the King of Heaven'. In het Nederlands 'Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning', dat te vinden is in de bundel van Johan de Heer, nr 459. Een schitterende melodie.

8. Uit de Evangelische bundel, nr 411, kwam het lied 'Jezus leeft in eeuwigheid'. Mooi ritmisch gezongen. 

9. Het koor zong daarna het Coronalied: 'Straks bijeen'. De oorspronkelijke tekst werd gemaakt in maart 2020 door de Noor Hans-Olav Moerk, dat vertaald werd in het Engels door de Iona Community van John Bell en door Gert Landman in 2020 in het Nederlands werd overgezet. Een mooi lied van hoop in deze pandemische tijd. 

10. De toptien werd afgesloten met de nummer 1 'Ga met God, en Hij zal met je zijn' (lied 416 NLB).

Toen werd het tijd om onze stemmen wat rust te geven. Maar het was erg leuk om te doen en allemaal te zingen. En met dank aan Marjo voor het maken van de foto's. 

We kunnen goed geinspireerd het nieuwe seizoen tegemoet zien. 

Elien

 

Lied 369B Onze Vader

Onze Vader

Repetitie voor de slotzondag op 27 juni 2021

Thema voor de slotzondag was 'Zing met heel je hart', en dat lag ons wel😉. 

Ardo speelde op het orgel en Elien begeleidde de gemeentezang. 

Everdien sprak het drempelgebed uit van Thomas van Aquino: 

'Geef mij, Heer God, een Geest om U te kennen, een Hart om U te zoeken, Wijsheid om U te vinden, Gedrag dat U bevalt, trouwe volharding als ik op U wacht en de hoop U uiteindelijk te omarmen.'

Hierna zongen wij lied 92, de verzen 1, 2 en 3, 'Waarlijk dit is rechtvaardig'.

De thema's voor het Ontfermingsgebed werden door de gemeenteleden aangedragen met als belangrijkste vraag: 'Waar is Gods ontferming nodig? Om wie huilt ons hart?'

Het Kyrie werd door het koor en de gemeente samen gezongen in wisselzang, lied 301 K en het gloria lied was lied 303 'Zonne en maan'.

Na het gebed was de eerste lezing uit Jesaja 51: 1, 2 en 3 en we zongen lied 648 vers 1 en 2, 'Zing halleluja, hemel en aarde, zing'. En na de lezing uit Kolossenzen 3: 12-17 zongen we het derde coupet van lied 648.

Everdien hield een inspirerende overweging waar de kern van was dat we - ondanks alle sores en ellende waar we mee te maken hebben in de coronaperiode - we toch bijelkaar mogen zijn en gemeenschap van God mogen zijn. En hoe we dat tot uitdrukking kunnen brengen door te zingen! Zing met heel je hart. 

Na het mooie orgelspel van Ardo zongen we lied 655 'Zing voor de Heer een nieuw gezang' en wat klonk dat mooi uit iedereens mond. 

Bij het dankgebed stonden we stil bij wat er de afgelopen tijd was goed gegeaan, overal, in ons leven, in de wereld, in de kerk, wat heeft ons goed gedaan en waar willen we voor danken? 

Er waren uiteraard mededelingen en de collectebakken stonden op het kistorgel om gevuld te worden. 

Als slotlied konden we allemaal los gaan met lied 801, de verzen 1, 2, 3 en 6 'Door de nacht van strijd en zorgen'. 

De zegen was anders dan normaal, maar niet minder inspirerend:

'Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God. In ons komen, in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, in ons geloven, de liefde van God. Aan ons eind en nieuw beginnen, de barmhartigheid van God om ons te ontvangen en thuis te brengen.'

En het gezongen Amen door allemaal. 

Een prachtige viering die je de hele zomer meeneeemt was afgesloten. En voor het eerst konden we weer lekker samen koffie met wat lekkers nuttigen met z'n allen buiten rond de kerk.  

Tot in het nieuwe seizoen!